“ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสงขลาร่วมประชุมขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน!!

0
299

“ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสงขลาร่วมประชุมขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน!!

วันจันทร์ที่ 30 พ.ย. 2563 เวลา 09.00 น.ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดสงขลา นายรุ่งโรจน์ และสุบ ผู้อำนวยการกลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักงานจังหวัดสงขลา ร่วมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันระดับจังหวัด ครั้งที่ 3/2563 โดยมี นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (มท.2) เป็นประธาน พร้อมรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง เพื่อรับทราบ และติดตามความคืบหน้า ตลอดจนขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาโครงการต่าง ๆ

สำหรับระเบียบวาระที่สำคัญ อาทิ การเบิกจ่ายงบประมาณ งบประมาณที่ตกพับในแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด พ.ศ.2555 – 2562 จำนวน 2 โครงการ (การก่อสร้างพุทธมณฑล และการพัฒนาปรับปรุงโรงฆ่าสัตว์) และงบกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยและภาคใต้ชายแดน จำนวน 3 โครงการ (การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว 5 จังหวัด การยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยว การเสริมสร้างความยั่งยืนชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิธี) การนำพื้นที่ของรัฐมาใช้ประโยชน์ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสงขลา (การดำเนินการกับผู้บุกรุก) การก่อสร้างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4113 การจัดทำถนนทางขึ้นลงควนคานหลาว เป็นต้น โดยเฉพาะงบลงทุนให้มีการเร่งรัดการลงนามในสัญญาในไตรมาสที่ 1 เพื่อจะได้เร่งรัดเบิกจ่ายตามสัญญา

ทั้งนี้ ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสงขลาจะนำข้อมูลที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะเรื่องที่มีผลกระทบ และหรือมีการร้องเรียนผ่านศูนย์ดำรงธรรม ให้ได้ข้อเท็จจริง และหรือข้อมูลที่ตรงกันต่อไป!!

“บริการด้วยใจ คนไทยยิ้มได้”

################################