“กศน.รับมอบอาคารเรียน ศศช.แห่งใหม่ เพื่อเด็กและเยาวชนบนพื้นที่ห่างไกลและทุรกันดาร!!

0
200
a89b9e19512ce9117162b4acbb8b69e9.jpg

“กศน.รับมอบอาคารเรียน ศศช.แห่งใหม่ เพื่อเด็กและเยาวชนบนพื้นที่ห่างไกลและทุรกันดาร!!

นายทวีศักดิ์ เที่ยงธรรม รองเลขาธิการ กศน.  ลงพื้นที่อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเป็นประธานรับมอบอาคารเรียนของศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา“แม่ฟ้าหลวง”บ้านห้วยขนุน(ศศช.ห้วยขนุน) ตำบลแม่ตื่น อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมคณะ ในระหว่างวันที่ 3-4 ธันวาคม 2563

อาคารเรียนดังกล่าวจัดสร้างขึ้นตามโครงการ”คืนรอยยิ้มสู่ถิ่นไกล “ โดยคุณณรงค์ แม่นปืน ประธานโครงการ ร่วมกับคณะผู้มีจิตศรัทธาร่วมกันบริจาคทรัพย์เพื่อสร้างอาคารศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา”แม่ฟ้าหลวง” ศศช.ซึ่งในการนี้ ศศช. บ้านห้วยขนุน ได้รับความอุปการะจากคุณอัมพร โชติรัชสกุล ผู้บริหารบริษัทสยามพิวรรธน์ (สยามพารากอน/ไอคอนสยาม/สยามเซ็นเตอร์ ) เป็นประธานในการส่งมอบอาคารเรียนพร้อมคณะ ซึ่งได้ดำเนินการก่อสร้างให้แทน ศศช.หลังเดิมที่ชำรุดทรุดโทรม มูลค่าการก่อสร้างประมาณ 650,000 บาท

นายทวีศักดิ์ เที่ยงธรรม รองเลขาธิการ กศน.  กล่าวตอนหนึ่งว่า “ ถือเป็นเรื่องที่ควรแก่การยกย่องชมเชยที่เครือข่ายภาคประชาชนได้เล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ โดยเฉพาะเด็กเยาวชนในพื้นที่สูงและทุรกันดารเช่นนี้ เพราะ ศศช.บ้านห้วยขนุน กศน.อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ แห่งนี้ ได้สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2537 จนถึงวันนี้ก็เป็นระยะเวลากว่า 26 ปี มีจำนวนนักเรียนทั้งหมด 36 คน สภาพอาคารเรียนก็มีความทรุดโทรมการได้รับการสนับสนุนงบประมาณในการก่อสร้างอาคารเรียน จากโครงการคืนรอยยิ้มสู่ถิ่นไกล เป็นแห่งที่ 35 ในครั้งนี้ นอกจากจะเป็นกุศลบุญอันดีแล้ว ก็นับว่าเป็นการสร้างโอกาส สร้างสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสม เพื่อนำไปสู่การกระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้ต่อไป ขอขอบพระคุณทุกท่าน ที่ร่วมเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยให้เด็กและเยาวชนบนพื้นที่สูงได้มีโอกาสทางการศึกษาเทียบเท่าเด็กในเมือง ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะช่วยให้เด็กๆได้เติบโตเป็นประชากรไทยที่มีคุณภาพต่อไปในอนาคต
และขอให้ครูและประชาชน ช่วยกันดูแล รักษาและสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาในการจัดการศึกษาอันจะเป็นประโยชน์แก่ลูกหลานของเราในอนาคตอย่างยั่งยืน ตามนโยบายของรัฐบาลและเจตนารมณ์ของผู้มีจิตศรัทธาส่งเสริมการศึกษาอย่างแท้จริง”

คุณอัมพร โชติรัชสกุล ผู้บริหารบริษัทสยามพิวรรธน์ ประธานการจัดสร้างอาคารเรียน ศศช. บ้านห้วยขนุน กล่าวเพิ่มเติมว่า “ สำหรับโครงการดังกล่าว เราได้ดำเนินการต่อเนื่องมากว่า 10 ปี โดยมีปณิธานหลักในการดำเนินการสร้างศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา”แม่ฟ้าหลวง” ศศช. ให้ครบจำนวน 199 แห่งในพื้นที่ทรงงานของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี เพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษาให้ยั่งยืน ลดความเหลื่อมล้ำให้สังคมไทย ซึ่งขณะนี้ได้สนับสนุนงบประมาณในการจัดสร้างอาคารเรียนให้แก่สถานศึกษาในพื้นที่สูงและพื้นที่ห่างไกลไปแล้ว 35 แห่ง เพื่อให้เด็กและเยาวชนที่ห่างไกลในพื้นที่สูงให้ได้รับสิ่งที่ดีในชีวิตสำหรับตัวเขา ที่ไม่มีวันหมด นั่นก็คือ การให้การศึกษา นั่นเอง และนอกจากการสนับสนุนงบประมาณในการสร้างอาคารเรียนแล้ว คณะของเรายังได้มีการสนับสนุนด้านการพัฒนาอาชีพในชุมชน โดยการส่งเสริมให้ปลูกกาแฟ และโกโก้พันธุ์ดี พร้อมทั้งรับซื้อผลผลิตเพื่อการมีอาชีพอย่างยั่งยืน รวมถึงการให้ทุนการศึกษาแก่นักเรียน นักศึกษาที่ยากไร้ และขาดโอกาส หลังจากจบการศึกษาจาก กศน.ให้ได้ศึกษาต่อจนจบระดับปริญญาตรี เพื่อกลับมาพัฒนาพื้นที่ และชุมชนอย่างต่อเนื่องอีกด้วย ซึ่งตรงนี้ต้องขอขอบคุณทางสำนักงาน กศน. และหน่วยงานในพื้นที่โดยเฉพาะ กศน. อำเภออมก๋อย ที่ให้ความร่วมมือและสนับสนุนการดำเนินโครงการ” คืนรอยยิ้มสู่ถิ่นไกล” ด้วยดีตลอดมาและหวังว่าการบูรณาการความร่วมมือนี้จะเป็นแนวทางสำคัญในการสร้างความมั่นคง ลดความเหลื่อมล้ำ อันเป็นเป้าหมายในการพัฒนาคนต่อไป” คุณอัมพร กล่าว

ข่าว /ภาพ : เอื้อมพร สุเมธาวัฒนะ

#################################