“กอ.รมน.จว.ขอนแก่น นำชุดวิทยากรชุมชนสัมพันธ์ (ขุนด่าน) ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโรคไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ในพื้นที่ จว.ขอนแก่น!!

0
137
a89b9e19512ce9117162b4acbb8b69e9.jpg

“กอ.รมน.จว.ขอนแก่น นำชุดวิทยากรชุมชนสัมพันธ์ (ขุนด่าน) ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโรคไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ในพื้นที่ จว.ขอนแก่น!!

วันพุธที่ 6 มกราคม 2564 เวลา 13.30 น.ภายใต้การอำนวยการของ พ.อ.สมบูรณ์ ณ หนองคาย รอง ผอ.รมน.จว.ขอนแก่น(ท.) ฝ่ายกิจการมวลชน กอ.รมน.จว.ขอนแก่น ได้นำ ชุดวิทยากรชุมชนสัมพันธ์ (ขุนด่าน) ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโรคไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น ณ วัดท่าโพธิ์ บ้านห้วยซัน ต.ศิลา อ.เมือง จังหวัดขอนแก่น

โดยการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชนปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) รวมถึงการปฏิบัติตามคำสั่ง คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดขอนแก่น และตามข้อกำหนด ออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 ฉบับที่ 11 และฉบับที่ 15

ซึ่งชุดชุมชนสัมพันธ์(ขุนด่าน) กอ.รมน.จังหวัดขอนแก่นได้มีการตอบข้อซักถามของประชาชน ในเรื่องต่างๆ โดยประชาชนในพื้นที่ ให้มีความสนใจ และให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี รวมถึงแนะนำช่องทางการแจ้งเบาะแส ผ่านสายด่วนความมั่นคง 1374 ทั้งนี้ ได้รับความสนใจจากประชาชนเป็นอย่างดี!!

#ประชาสัมพันธ์กอ.รมน.จว.ขอนแก่น!!

#################################