“กอ.รมน.จังหว้ดขอนแก่นจัดการประชุมคณะกรรมการอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดขอนแก่น ครั้งที่ 1/2564!!

0
57
a89b9e19512ce9117162b4acbb8b69e9.jpg

“กอ.รมน.จังหว้ดขอนแก่นจัดการประชุมคณะกรรมการอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดขอนแก่น ครั้งที่ 1/2564!!

เมื่อวันจันทร์ที่ 11 มกราคม 2564 เวลา 13.30 น.ณ ห้องพระธาตุขามแก่น ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดขอนแก่น ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดขอนแก่น ครั้งที่ 1/2564

โดยมี ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผวจ. ขอนแก่น/ ผอ.รมน.จังหวัดขอนแก่น สำหรับการประชุมดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านความมั่นคงภายในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น รวมทั้งชี้แจงบทบาทของ กอ.รมน.ในการปฏิบัติงานด้านความมั่นคง และการดำเนินโครงการกำกับ ติดตาม และประเมินผล

โดย กอ.รมน.ภายใต้งานบริหารจัดการขับเคลื่อน แผนงาน ตำบลมั่นคง มั่นคั่ง ยั่งยืน ประจำปีงบประมาณ 2564 ให้สามารถพัฒนากลไกการบริหารจัดการความมั่นคงร่วมกันของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ ทั้งนี้เพื่อนำไปเป็นแนวทางในการพัฒนาการปฏิบัติและปรับปรุงแผนงานให้เกิดความมั่นคงในทุกมิติต่อไป!!

#ประชาสัมพันธ์กอ.รมน.จว.ขอนแก่น!!

##############################