“จังหวัดสงขลาเดินหน้าประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น!!

0
49
a89b9e19512ce9117162b4acbb8b69e9.jpg

“จังหวัดสงขลาเดินหน้าประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น!!

วันอังคารที่ 12 มกราคม 2564 เวลา 09.30 น.ณ เทศบาลตำบลลำไพล อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา นายรุ่งโรจน์ และสุบ ผู้อำนวยการกลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักงานจังหวัดสงขลา ร่วมประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการเพื่อขอรับประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ

สำหรับมิติที่มีการประเมิน 4 มิติ ประกอบด้วย
1.มิติด้านประสิทธิผลการปฏิบัติราชการ
2.มิติด้านคุณภาพการให้บริการ
3.มิติด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ
4.มิติด้านการพัฒนาองค์กร

ทั้งนี้ ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสงขลาได้กำชับผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ของ อปท.ให้ความสำคัญกับมิติด้านคุณภาพการให้บริการเป็นพิเศษ โดยเฉพาะการแก้ไขปัญหาเรื่อร้องเรียน เพื่อประโยชน์สุขของพี่น้องประชาชนต่อไป!!

“บริการด้วยใจ คนไทยยิ้มได้”

###############################