“ศูนย์ดำรงธรรมร่วมประชุมชี้แจงข้อราชการสำคัญผ่าน VCS!!

0
55
a89b9e19512ce9117162b4acbb8b69e9.jpg

“ศูนย์ดำรงธรรมร่วมประชุมชี้แจงข้อราชการสำคัญผ่าน VCS!!

วันพฤหัสบดีที่ 14 มกราคม 2564 เวลา 09.30 น.ณ ห้องประชุม Conference ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดสงขลา (หลังใหม่) นายวรณัฎฐ์ หนูรอต รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา /ผู้อำนวยการศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสงขลา และ นายรุ่งโรจน์ และสุบ ผู้อำนวยการกลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักงานจังหวัดสงขลา ร่วมประชุมชี้แจงข้อราชการสำคัญผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (VCS) จากผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงมหาดไทย กระทรวงพลังงาน และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยมี นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา รองผู้ว่าราชการจังหวัด พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมประชุมชี้แจงอย่างพร้อมเพรียง

สำหรับประเด็นที่เกี่ยวข้องกับศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสงขลา โดยเฉพาะเรื่องที่มีการร้องเรียน อาทิ การจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนภายใต้ คทช. เป็นกรณีที่มีการขอที่ดินทำกิน การแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ เป็นกรณีหมอกควัน แต่มีบางพื้นที่ที่สืบเนื่องจากโรงงานอุตสาหกรรม เป็นต้น นอกจากนี้ ยังมีประเด็นที่สำคัญอื่น ๆ อาทิ การปลูกป่าและป้องกันไฟป่า การจัดสรรเงินกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เทคโนโลยีพลังงานทดแทน เป็นต้น

ทั้งนี้ ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสงขลาจะได้ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้พิจารณาดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ เพื่อให้สามารถแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนได้อย่างแท้จริงต่อไป!!

“บริการด้วยใจ คนไทยยิ้มได้”

################################