เมืองต้นแบบที่ 4” อ.จะนะ กับทิศทางของการ”ขับเคลื่อน” ไปข้างหน้าอย่างมั่นคง

0
144
a89b9e19512ce9117162b4acbb8b69e9.jpg

หมายเหตุปลายด้ามขวาน เมือง ไม้ขม
“เมืองต้นแบบที่ 4” อ.จะนะ กับทิศทางของการ”ขับเคลื่อน” ไปข้างหน้าอย่างมั่นคง

มีคำถามจาก ผู้คนเป็นจำนวนมาก ที่ต้องการทราบ”ทิศทาง” ของ”เมืองต้นแบบที่ 4” หรือ”เมืองอุตสาหกรรมแห่งอนาคต” ที่ อ.จะนะ จ.สงขลา จะขับเคลื่อนต่อไปอย่างไร “เดินหน้าแบบไหน “ หรือ จะมีการ”ยุติ”โครงการ หรือมีการ”ชะลอ”ไปก่อน อย่างหลายๆ โครงการ ที่เคยเกิดขึ้นในภาคใต้ และ ถูกสั่ง”ยกเลิก” หรือ “ชะลอ” โครงการ เมื่อถูกต่อต้านโดย เอ็นจีโอ

เช่น โครงการท่าเรือน้ำลึกปากบารา ที่ อ.ละงู จ.สตูล และโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหิน ของ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ที่ อ.เทพา จ.สงขลา ท่าเรือน้ำลึกแห่งที่ 2 สงขลา และ ฯลฯ…

สำหรับความเคลื่อนไหวล่าสุด ของ”โครงการเมืองต้นแบบที่ 4” คือ ในการลงพื้นที่ของ ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รมช.อุตสาหกรรม ที่มารับทราบข้อเท็จจริง จากคนในพื้นที่ ภาพที่เห็นคือ มีทั้ง ประชาชนที่สนับสนุนให้มี”เมืองต้นแบบที่ 4” และมีทั้ง ประชาชน ที่นำโดย เอ็นจีโอ ที่ทำการคัดค้าน

แต่…ในความเคลื่อนไหวของฝั่งรัฐบาล ที่มีพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายนายรัฐมนตรี ในฐานะผู้นำประเทศ และสนับสนุนให้จังหวัดชายแดนภาคใต้มี”เมืองต้นแบบที่ 4” ที่ อ.จะนะ จ.สงขลา เพื่อการพัฒนา จังหวัดชายแดนภาคใต้ ยังเดินหน้าเพื่อ ผลักดัน โครงการนี้อย่างเต็มที่

มีการลงนามในคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีตรี ที่ 365 / 2563 ลงนาม แต่งตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาและคณะกรรมการบริหารเขตพื้นที่พัฒนาเฉพาะกิจเมืองต้นแบบที่ 4 “สามเหลี่ยมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” อ.จะนะ จ.สงขลา” เมืองต้นแบบอุตสาหกรรมแห่งอนาคต” เพื่อการ “ขับเคลื่อน”โครงการนี้ไปสู่เป้าหมาย

คณะกรรมการที่ปรึกษา ประกอบด้วย นายกรัฐมนตรี และรองนายกทั้ง 4 ท่าน นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์ปรีชา ประธานหอการค้าแห่งประเทศไทย และ ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ประธานสมาคมธนาคารไทย โดยมีบทบาทหน้าที่ ให้คำปรึกษา ข้อเสนอแนะ ในการบริหารเขตพื้นที่เฉพาะกิจ หรือ” เมืองต้นแบบที่ 4”

ให้คำปรึกษา ข้อเสนอแนะ และความคิดเห็นในการกำหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์ หลักเกณฑ์ วิธีการ และแผนปฏิบัติการ ที่เกี่ยวข้องกับ”เมืองต้นแบบที่ 4” แห่งนี้

ให้ข้อเสนอแนะในการพิจารณากลั่นกรองโครงการ ติดตาม ประเมินผล การทำงานทุกภาคส่วนให้เป็นรูปธรรม และเชิญผู้ทรงคุณวุฒิ หรือเจ้าหน้าที่ส่วนราชการ ของรัฐที่เกี่ยวข้องมาประชุม เพื่อให้ข้อมูลรายละเอียด เพื่อการจัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการบริหารเขตพื้นที่พัฒนาพิเศษแห่งนี้ และสามารถแต่งตั้งคณะอนุกรรมการที่ปรึกษาหรือคณะทำงาน เพื่อช่วยเหลือปฏิบัติงาน แบะปฏิบัติงานอื่นๆ ได้ตามสมควร

นอกจากนั้น ยังได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารเขตพื้นที่เฉพาะกิจเมืองต้นแบบที่ 4 “ สามเหลี่ยม มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน อ.จะนะ จ.สงขลา ซึ่งมีรายชื่อดังต่อไปนี้

พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานกรรมการยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนา เป็นประธานกรรมการ มีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ในฐานะกรรมการยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นรองประธาน ส่วนกรรมการประกอบด้วย ปลัดสำนักนายก ปลัดกระทรวงการคลัง ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ปลัดกระทรวงพลังงาน ปลัดกระทรวงมหาดไทย ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา เลขาธิการสำนักงานการส่งเสริมการลงทุน เลขาธิการสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ อธิการบดีมหาวิทยาลับในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ผู้แทนประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ จำนวนไม่เกิน 3 คน ผู้แทนภาคเอกชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ จำนวนไม่เกิน 3 คน ผู้แทนภาคประชาสังคมในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ไม่เกิน 3 คน ผู้ทรงคุณวุฒิด้านเศรษฐกิจสังคม จำนวนไม่เกิน 3 คน เป็นคณะกรรมการ โดยมี เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นกรรมการและเลขานุการ มีรองเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ได้รับมอบหมาย และผู้อำนวยการศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ 5 กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร เป็นกรรมการและผู้ช่งยเลขานุการ

หมายความว่า หลังจากที่ คณะกรรมการทั้ง 2 คณะ ได้ดำเนินการแต่งตั้งเป็นที่เรียบร้อยแล้ว บทบาทหน้าที่ของ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ( ศอ.บต.) ซึ่งเคยมีหน้าที่เข้าไป “ขับเคลื่อน”ในการ สร้าง”สภาวะแวดล้อม”ในพื้นที่มาเป็นเวลา 2 ปี ก็จะหมดไป

ทุกเรื่อง ทุกประเด็น ทั้งจากฝ่ายที่”เห็นต่าง” และจากฝ่ายที่”เห็นด้วย” กับโครงการ” เมืองต้นแบบที่ 4” หรือ “เมืองอุตสาหกรรมแห่งอนาคต” ก็จะมาว่ากันบนโต๊ะ โดยคณะทำงานแต่ละคณะที่มีการตั้งขึ้น เพราะรับผิดชอบ ซึ่งคณะแรกที่จะเข้าไปดำเนินการในพื้นที่คือ “การสร้างการรับรู้และความเข้าใจ” กับประชาชนในพื้นที่

ซึ่ง เอ็นจีโอ และกลุ่มผู้คัดค้านโครงการมองว่า ที่ผ่านมา การทำความเข้าใจกับคนในพื้นที่ ยังไม่ครบถ้วน ยังมีคนอีกจำนวนหนึ่ง ที่ไม่ได้เข้าร่วมแสดงความคิดเห็นกับโครงการดังกล่าว

หลังจากนี้ประชาชนในพื้นที่ ข้องใจตรงไหน หรืออยากทราบว่า จะมีอุตสาหกรรม แบบไหน อย่างไร และตั้งอยู่ตรงไหนของพื้นที่ ใน 3 ตำบล คณะนี้ก็จะเชิญ เจ้าของโครงการ ผู้ลงทุนมา ตอบคำถาม เพื่อไขข้องข้องใจที่ต้องการรู้ ทุกอย่างจะเป็นระบบที่มีผู้รับผิดชอบโดยตรง

ในเรื่องของการเปลี่ยนผังเมือง จาก” สีเขียว” เป็น” สีม่วง “ก็จะมีคณะกรรมการ ที่ทำหน้าที่ในการพิจารณาถึงข้อดี ข้อเสีย รวมทั้งขบวนการของการ ขับเคลื่อน ให้เป็นไปตาม กฎระเบียบ ของทางราชการ และเรื่องของ สิ่งแวดล้อม ก็จะมีคณะกรรมการ ในเรื่อง สิ่งแวดล้อม เข้ามารับผิดชอบเป็นคณะๆไป

ดังนั้นทิศทางของการขับเคลื่อน”เมืองต้นแบบที่ 4” ที่ อ.จะนะ หรือ”เมืองอุตสาหกรรมแห่งอนาคต” จะมีการเดินหน้าที่อย่างเป็นระบบ ตั้งแต่ปี 2546 เป็นต้นไป ปัญหา อุปสรรค ต่างๆ ข้อคิดเห็นที่เป็นข้อดีจากฝ่ายสนับสนุน และข้อเสียจากฝ่ายคัดค้าน ก็จะมีการหยิบยกขึ้นมาพิจารณา เพื่อแก้ไขให้ตรงจุด แต่ไม่ใช่มารับฟังเพื่อการ “ยกเลิก” หรือ”ยุติ” โครงการ เพราะผ่านจุดนั้นไปแล้ว

และนับแต่ คณะกรรมการทั้ง 2 คณะ เข้ามาดำเนินการต่อจาก ศอ.บต.ในพื้นที่ ศอ.บต.ก็จะได้ หมด”ภาระ” จะได้ไม่ต้องถูก เอ็นจีโอ” และ กลุ่มผู้คัดค้าน กล่าวหา โจมตี ว่าเป็นผู้สร้างความ ขัดแย้งให้เกิดขึ้น เพื่อใช้เป็น”เงื่อนไข”ของการ คัดค้านโครงการ”เมืองต้นแบบ”แห่งนี้ และ บทบาทหน้าที่ของ ศอ.บต. กับโครงการ”เมืองต้นแบบที่ 4” จะเป็นเพียงฝ่าย เลขานุการ ให้กับคณะกรรมการที่เข้ามารับผิดชอบต่อการ “ขับเคลื่อน”เขตพื้นที่พัฒนาเฉพาะกิจ” เมืองต้นแบบที่ 4”เท่านั้น

“เมืองต้นแบบที่ 4” จะใช้เวลาช้าเร็ว เพื่อไปสู่ความสำเร็จได้หรือไม่นั้น เป็นหน้าที่ของ คณะกรรมการทั้ง 2 คณะ ที่จะเป็นผู้กำหนด และให้คำตอบกับผู้คนในจังหวัดชายแดนภาคใต้