ชมรมคนรักหนองปลิงเดินแจกแม้สฟรีพร้อมให้ความรู้การป้องกันโควิด-19 ประชาชน

0
188
a89b9e19512ce9117162b4acbb8b69e9.jpg

ชมรมคนรักหนองปลิงเดินแจกแม้สฟรีพร้อมให้ความรู้การป้องกันโควิด-19 ประชาชน
เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 23 มกราคม 2564 ณ ตลาดหนองปลิง อ.เมือง จ.นครสวรรค์ ดร.พลกฤต หิรัณย์เศรณี ประธานชมรมคนรัหนองปลิง นาวาเอก(พิเศษ) อำนวย ปานทรัพย์ ประธานที่ปรึกษาชมรมคนรัหหนองปลิง นำสมาชิกชมรมฯ ประกอบด้วย ดร.กรรวี เพิ่มพูล นางสาวกนกนุช. หมีทอง นางสาวรุ่งทิพย์ จำเนียรการ ผอ.สมชาย สมรภูมิ พลตรีมนตรี ประภาพักตร์ พันเอก(พิเศษ) สมบูรณ์ วิจารณ์ปรีชา พันเอกสุระเดช มั่นคง ทำกืจกรรม คือการแจกหน้ากากอนามัยฟรีให้กับประชาชนในตลาดหนองปลิง และตามหมู่บ้านต่าง ๆ รอบตลาด ตลอดจนประขาชนที่สัญจรไปมาในตลาด จำนวน 500 ชุด
อีกทั้งสมาชิกชมรมคนรักหนองปลิงยังให้ความรู้ประชาชนเกี่ยวกับการป้องกันโรคระบาดโควิด-19 คือให้ใส่แม้สทุกครั้งที่ออกจากบ้าน. ล้างมือด้วยแอลกอฮอลล์ บ่อยๆ เว้นระยะห่างจากผู้อื่น การรับประทานอาหารต้องกินร้อนและใช้ช้อนกลาง จากการประเมินและสอบถามประชาชนที่ได้รับการแจกแม้สและการให้ความรู้ประชาชาพึงพอใจมากและฝากขอบคุณชมรมคนรักหนองปลิงที่ทำกิจกรรมดีๆเช่นนี้เพื่อประชาชน