กรมพลศึกษา จัดอบรมโครงการส่งเสริมอาสาสมัครกีฬาและผู้นำการออกกำลังกาย (อสก.) ประจำอำเภอ ในจังหวัดนครสวรรค์

0
143
a89b9e19512ce9117162b4acbb8b69e9.jpg

กรมพลศึกษา จัดอบรมโครงการส่งเสริมอาสาสมัครกีฬาและผู้นำการออกกำลังกาย (อสก.) ประจำอำเภอ ในจังหวัดนครสวรรค์

นายสิริรัฐ ชุมอุปการ ผู้ว่าราชการ
จังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานพิธีเปิด
โครงการส่งเสริมอาสาสมัครกีฬาและผู้นำการออกกำลังกาย (อสก.)
รุ่นที่ 2 จังหวัดนครสวรรค์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ซึ่งกรมพลศึกษา โดยสถาบันพัฒนาบุคลากรการพลศึกษา
และการกีฬา ได้ดำเนินโครงการส่งเสริมอาสาสมัครกีฬา
และ ผู้นำการออกกำลังกาย (อสก.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยมี นายสุธน วิชัยรัตน์ ผอ.สถาบันพัฒนาบุคลากรการพลศึกษาและกีฬา นายสุบรรณ​ ประ​ครองใจ​
ผอ.กลุ่มพัฒนานักบริหารจัดการกีฬาและนันทนาการ นายสานนท์ เพ็ญแสง ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครสวรรค์ นายอนันต์ สีแดง ผอ.ททท.สำนักงานนครสวรรค์ นายอลงกรณ์ ไตรคุ้มดัน ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดตาก นายประสิทธิ์ ปิ่มบุญ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดลพบุรี พ.ต.ต.ปฏิญญา เนียมหอม สว.ตร.ท่องเที่ยวนครสวรรค์ และหน่วยงานต่างๆ ร่วมพิธีเปิด ซึ่งมีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาและส่งเสริมองค์ความรู้ให้กับ
อาสาสมัครกีฬาและผู้นำการออกกำลังกายให้แพร่หลาย
รวมทั้งเพื่อเสริมสร้างให้ประชาชน มีส่วนร่วมในการดำเนินงาน
ส่งเสริมการออกกำลังกายและเล่นกีฬาในระดับท้องถิ่น
สำหรับการอบรมครั้งนี้ มีผู้เข้ารับการอบรมอาสาสมัครกีฬาและ
ผู้นำการออกกำลังกาย จาก 15 อำเภอได้แก่ อำเภอเก้าเลี้ยว
อำเภอชุมแสง อำเภอตากฟ้า อำเภอตาคลี อำเภอแม่เป็น
อำเภอแม่วงก์ อำเภอลาดยาว อำเภอโกรกพระ อำเภอชุมตาบง
อำเภอท่าตะโก อำเภอบรรพตพิสัย อำเภอพยุหะคีรี อำเภอไพศาลี
อำเภอเมืองนครสวรรค์ และอำเภอหนองบัว รวมทั้งสิ้น 200 คน
ในระหว่างวันที่ 4 – 5 มีนาคม 2564 ณ โรงแรมบ้านสวน รีสอร์ท
อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์
การอบรมในครั้งนี้จัดโดยได้รับความอนุเคราะห์จาก
คณะวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากกรมพลศึกษา ในการให้ความรู้
ทั้งในภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ รวมทั้งได้รับความร่วมมืออย่างดี
จากจังหวัดนครสวรรค์ สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด
นครสวรรค์ และ จากเจ้าหน้าที่พลศึกษาประจำอำเภอทุกอำเภอ
ในจังหวัดนครสวรรค์
เสียงสัมภาษณ์
นายสิริรัฐ ชุมอุปการ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์
นายสุบรรณ​ ประ​ครองใจ​
ผอ.กลุ่มพัฒนานักบริหารจัดการกีฬาและนันทนาการ
นายสานนท์ เพ็ญแสง ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครสวรรค์