หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

0
62
a89b9e19512ce9117162b4acbb8b69e9.jpg

หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ นำโดยอาจารย์ ดร.นิพาภรณ์ แสงสว่างผู้จัดการ พร้อมเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ จังหวัดสมุทรสงคราม รายงานผล การดําเนินงานตามแผนการพัฒนาผลิตภัณฑ์มาตรฐานการผลิต การพัฒนา บรรจุภัณฑ์

และ เครื่องหมายการค้า ต่อ คณะทํางานฯ จากสํานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม (สปอว.)ในการติดตามประเมินกระบวนการและผลผลิต โดยการตรวจเยี่ยม (Site Visit) สถานที่ผลิต ผู้ประกอบการที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นางจุฬา จันทร์เพ็ง ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผลิตรองเท้ากะลา ตำบลปลายโพงพาง ตั้งอยู่ที่ 62/1 หมู่ 1 ตำบลปลายโพงพาง อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม
ผู้ผลิตภัณฑ์รองเท้าเพื่อสุขภาพ รองเท้าแตะจากกะลามะพร้าวเพื่อสุขภาพ สำหรับนวดฝ่าเท้าเพื่อให้เลือดหมุนเวียนดีขึ้น
ทั้งนี้สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ ผลิตภัณฑ์กะลาของวิสาหกิจชุมชนรองเท้ากะลาตำบลปลายโพงพางได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 091-4099088
089-0752182

มนัสนันท์ นามอำไพ
ข่าว/ภาพ