ติดตามผลการปิดบัญชีของสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนหนองพอกใหญ่สามัคคี จำกัด

0
50
a89b9e19512ce9117162b4acbb8b69e9.jpg

ติดตามผลการปิดบัญชีของสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนหนองพอกใหญ่สามัคคี จำกัด
ตามโครงการพัฒนาศักยภาพสหกรณ์นอกภาคการเกษตรสู่ความเข้มแข็ง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
……………………………..
วันที่ 8 เมษายน 2564 นายดุสิต ทองทา สหกรณ์จังหวัดสกลนคร มอบหมายให้นางสุชาดา เคนพิทักษ์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์ นายพงษ์สวัสดิ์ ศรีสุราช เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์อาวุโส
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 4 และคณะ ลงพื้นที่ติดตามผลการปิดบัญชีของสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนหนองพอกใหญ่สามัคคี จำกัด ตามโครงการพัฒนาศักยภาพสหกรณ์นอกภาคการเกษตรสู่ความเข้มแข็ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ ที่ทำการสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนหนองพอกใหญ่สามัคคี จำกัด
ซึ่งสหกรณ์ฯ ไม่สามารถปิดบัญชีได้ตั้งแต่ปี 2559-2563 รวมเป็นระยะเวลา 5 ปี ขณะนี้สหกรณ์ฯ ได้มีความก้าวหน้าในการดำเนินการปิดบัญชี โดยได้จัดทำรายละเอียดบัญชีรับ-จ่าย เป็นปัจจุบันแล้ว ในส่วนรายละเอียด
เงินฝาก เงินกู้ สหกรณ์ได้จัดทำข้อมูลในช่วงวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงปัจจุบัน แต่ยังไม่ได้จัดทำข้อมูลของปี 2559 – 2562 ซึ่งอยู่ระหว่างการตรวจสอบอัตราดอกเบี้ยกับรายละเอียดเงินฝากธนาคาร เพื่อยืนยันข้อมูลที่ถูกต้อง และจะเร่งดำเนินการจัดทำข้อมูลให้แล้วเสร็จเป็นปัจจุบัน ในส่วนของรายละเอียดทุนเรือนหุ้นได้ดำเนินการเป็นปัจจุบันแล้ว ทั้งนี้ เพื่อความสะดวกในการจัดทำบัญชีได้แนะนำให้สหกรณ์ฯ จัดทำรายละเอียดเงินฝาก เงินกู้ และทุนเรือนหุ้น ในรูปแบบโปรแกรม Excel และตรวจสอบข้อมูลจากบัญชี รับ – จ่าย เทียบกับแผ่นการ์ด ให้แล้วเสร็จภายใน 31 พฤษภาคม 2564
และให้จัดทำแผนในการสอบทานหนี้ 100% ในเดือน มิถุนายน 2564 เพื่อให้สหกรณ์ฯ สามารถปิดบัญชีได้
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564