วิทยาลัยชึมชนน่าน ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการวิทยาลัยชุมชนน่าน นัดแรก

0
35
a89b9e19512ce9117162b4acbb8b69e9.jpg

วิทยาลัยชุมชนน่าน ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการวิทยาลัยชุมชนน่าน นัดแรก

 

เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2564 ณ ห้องประชุมสิริเบญญา 3 วิทยาลัยชุมชนน่าน ตำบลดู่ไต้ อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน นายสรรเพชร ปุละ ประธานประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการวิทยาลัยชุมชนน่าน โดยมีคณะกรรมการเข้าร่วมประชุมประกอบไปด้วย 1นายสรรเพชร ปุละ ประธานกรรมกา 2 นายบัญชา โชติกำจร รองประธาน 3 นายอุดม เกสโรทยาน กรรมการ 4 พ.อ.วัฒนา จันทร์ไพจิตต์ กรรมการ 5 พ.อ.ดร.พงศ์ศิริ พงศ์อาริยะมงคล ดรรมการ 6 นายบุญยงค์ สดสอาด กรรมดาร 7 นางบัวตอง ธรรมมะ ดรรมการ 8 นายสุเมษ สายสูง กรรมการและเลขานุการ 9 นส.รัชนี คำลือ ผู้ช่วยเลขานุการ 10 นายกิตติกรณ์ สมยศ ผู้ช่วยเลขานุการ ในการประชุมครั้งนี้นายสุเมษ สายสูง ผอ.วิทยาลัยวิทยาลัยชุมชนน่าน ได้กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมและแนะนำบุคลากรวิทยาลัยชุมชนน่าน แนะนำประธานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการวิทยาลัยชุมชนน่าน ผู้เข้าร่วมประชุมแต่ละท่านแนะนำตนเอง ผู้เข้าร่วมประชุมรับชม VTR แนะนำวิทยาลัยชุมชนน่าน นายสุเมษ สายสูง ผอ.วิทยาลัยชุมชนน่าน แนะนำพันธกิจของวิทยาลัยชุมชนน่าน นายสรรเพชร ปุละ ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการวิทยาลัยชุมชนน่าน นำเข้าสู้สู่การประชุมวาระที่ 1 วาระ 4 และวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ วิทยาลัยชุมชนน่าน เพื่อคนน่าน ช่วยกันส่งเสริมและพัฒนาให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นต่อไป/บุญยงค์ สดสอาด รายงาน