การประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอชุมตาบง ครั้ง๓/๒๕๖๔

0
47
a89b9e19512ce9117162b4acbb8b69e9.jpg

(@)อ.ชุมตาบง จังหวัดนครสวรรค์
(..)การประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอชุมตาบง ครั้ง๓/๒๕๖๔

📢 วันที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๔
(..) ณ ที่ว่าการอำเภอชุมตาบง
(..)นายนภเดช เกลียวศิริกุล นายอำเภอชุมตาบง เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอชุมตาบง เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบโครงการฯ ครั้งที่๓/๒๕๖๔
(..)ในการนี้ นางโสภี อภิจารี พัฒนาการอำเภอชุมตาบง และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน พร้อมด้วยคณะอนุกรรมการฯ ได้เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการฯ ณ ที่ว่าการอำเภอชุมตาบง
(airplain)Change For Good
(arm wrestling)เศรษฐกิจฐานรากมั่นคง และชุมชนพึ่งตนเองได้ภายในปี ๒๕๖๕
(pencil)สถานีข่าว CNS พช. ชุมตาบง รายงาน”