“ศูนย์ดำรงธรรมเดินหน้าสร้างค่านิยมเชิดชูคุณธรรม เน้นจิตบริการ สู่นิสิตยุคใหม่!!

0
66
a89b9e19512ce9117162b4acbb8b69e9.jpg

“ศูนย์ดำรงธรรมเดินหน้าสร้างค่านิยมเชิดชูคุณธรรม เน้นจิตบริการ สู่นิสิตยุคใหม่!!

วันนี้ (วันศุกร์ที่ 9 เมษายน 2564) เวลา 13.00 น.ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา นายรุ่งโรจน์ และสุบ ผู้อำนวยการกลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสงขลา ได้รับมอบหมายจาก นางสาวดุษฎี พฤกษเศรษฐ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดสงขลา มาเป็นวิทยากร ในหัวข้อ “ระบบงานและทักษะที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน” แก่นิสิตชั้นปีที่ 3 หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารงานตำรวจและกระบวน การยุติธรรม และอาจารย์ กว่า 20 คน

สำหรับเนื้อหาสาระของทักษะที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน เป็นการเตรียมความพร้อมในการฝึกงาน และปฏิบัติงานจริงในอนาคตอันใกล้ จึงจำเป็นต้องเริ่มที่การสร้างความพร้อมของตนเอง ในเรื่องของความประพฤติ การปฏิบัติตนชอบด้วยคุณธรรม ศีลธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ ต่อด้วยการเสริมสร้างความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงาน รู้และเข้าใจหลักเกณฑ์ วิธีการ ระเบียบ กฎ ข้อบังคับ มติ กฎหมาย และนโยบาย ตลอดจนการเสริมสร้างความรู้รอบตัว ความรู้ด้านไอที และด้านอื่น ๆ ซึ่งเป็นคุณสมบัติพื้นฐานที่นิสิตนักศึกษายุค 4.0 มีพร้อมอยู่แล้ว

ทั้งนี้ ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสงขลาได้สร้างความตระหนักให้น้อง ๆ นิสิตได้เห็นความสำคัญของคุณธรรมที่จะเป็นรากฐานในการครองตน ให้เป็นคนดีในสังคม ประการสำคัญ คือ จิตบริการ ที่จะช่วยผลักดันให้การขับเคลื่อนช่วยเหลือ และแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน แก่พี่น้องประชาชน เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสังคมให้มีความสุขต่อไป!!

“บริการด้วยใจ คนไทยยิ้มได้”

####################################