“กรมบังคับคดีงดขายทอดตลาดทรัพย์สินตั้งแต่วันที่ 1 – 15 พฤษภาคม 2564!!

0
89
a89b9e19512ce9117162b4acbb8b69e9.jpg

“กรมบังคับคดีงดขายทอดตลาดทรัพย์สินตั้งแต่วันที่ 1 – 15 พฤษภาคม 2564!!

นางอรัญญา ทองน้ำตะโก อธิบดีกรมบังคับคดี เปิดเผยว่า เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ระลอก 3 มีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในหลายพื้นที่ และรัฐบาลได้ประกาศให้งดกิจกรรมที่มีการรวมตัวของประชาชนจำนวนมากตามมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาดังกล่าว กรมบังคับคดีเป็นหน่วยงานที่มีภารกิจสำคัญในด้านการบังคับคดีแพ่งและคดีล้มละลาย มีการขายทอดตลาดทรัพย์สิน ซึ่งมีผู้สนใจเข้าซื้อทอดตลาดทรัพย์เป็นจำนวนมาก นอกจากนั้นอาจมีการเดินทางข้ามเขตจังหวัด เพื่อดูแลการขายหรือเข้าร่วมซื้อทรัพย์จากการขายทอดตลาด ดังนั้นเพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และเป็นการปฏิบัติตามนโยบายของรัฐบาล กรมบังคับคดีและสำนักงานบังคับคดีทั่วประเทศ จึงได้ดำเนินการรายงานศาลเพื่อขอให้มีคำสั่งอนุญาตให้งดการขายทอดตลาดในคดีที่มีกำหนดการขายทอดตลาด ในระหว่างวันที่ 1 – 15 พฤษภาคม 2564 ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 289 (2)


ทั้งนี้สามารถตรวจสอบรายชื่อหน่วยงานที่งดการขายทอดตลาดได้ที่ www.led.go.th หรือทางโทรศัพท์หมายเลข 0 2881 4999 หรือ สายด่วนกรมบังคับคดี 1111 กด 79 และสำนักงานบังคับคดีจังหวัด/สาขาทั่วประเทศ

####################################