“กรมบังคับคดีงดขายทอดตลาดทรัพย์สินตั้งแต่วันที่ 16 – 31 พฤษภาคม 2564!!

0
165
a89b9e19512ce9117162b4acbb8b69e9.jpg

“กรมบังคับคดีงดขายทอดตลาดทรัพย์สินตั้งแต่วันที่ 16 – 31 พฤษภาคม 2564!!

นางอรัญญา ทองน้ำตะโก อธิบดีกรมบังคับคดี  เปิดเผยว่า เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ระลอก 3 มีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในหลายพื้นที่ และรัฐบาลได้ประกาศให้งดกิจกรรมที่มีการรวมตัวของประชาชนจำนวนมากตามมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาดังกล่าว

กรมบังคับคดีเป็นหน่วยงานที่มีภารกิจสำคัญในด้านการบังคับคดีแพ่งและคดีล้มละลายมีการขายทอดตลาดทรัพย์สิน ซึ่งมีผู้สนใจเข้าซื้อทอดตลาดทรัพย์เป็นจำนวนมาก นอกจากนั้นอาจมีการเดินทางข้ามเขตจังหวัด เพื่อดูแลการขายหรือเข้าร่วมซื้อทรัพย์จากการขายทอดตลาด ดังนั้นเพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) และเป็นการปฏิบัติตามนโยบายของรัฐบาล กรมบังคับคดี และสำนักงานบังคับคดีทั่วประเทศ จึงได้ดำเนินการรายงานศาลเพื่อขอให้มีคำสั่งอนุญาตให้งด การขายทอดตลาดในคดีที่มีกำหนดการขายทอดตลาด ในระหว่างวันที่ 16 – 31 พฤษภาคม 2564 ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 289 (2)

ทั้งนี้ สามารถตรวจสอบรายชื่อหน่วยงานที่งดการขายทอดตลาดได้ที่ www.led.go.th หรือทางโทรศัพท์หมายเลข 0 2881 4999 หรือ สายด่วนกรมบังคับคดี 1111 กด 79 และสำนักงานบังคับคดีจังหวัด/ สาขาทั่วประเทศ