ศอ.บต. จับมือสมาคมส่งเสริมพัฒนานักธุรกิจรุ่นใหม่ชายแดนใต้ (Ybit)

0
71
a89b9e19512ce9117162b4acbb8b69e9.jpg

ศอ.บต. จับมือสมาคมส่งเสริมพัฒนานักธุรกิจรุ่นใหม่ชายแดนใต้ (Ybit) กระทรวงแรงงาน และ บ.เมอร์รี่ อิเล็กทรอนิคส์ ไทยแลนด์ จำกัด จ.ระยอง สร้างอาชีพให้แก่แรงงานในพื้นที่ จชต.

วันนี้ (10 มิถุนายน 2564) พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการ ศอ.บต. เป็นประธานให้โอวาท พร้อมร่วมส่งกลุ่มแรงงานจากพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ จำนวนกว่า 30 คน ที่เตรียมจะเดินทางไปยังจังหวัดกาญจนบุรี เพื่อไปทำงานที่บริษัท เมอร์รี่ อิเล็กทรอนิคส์ ไทยแลนด์ จำกัด จังหวัดระยอง ถือเป็นการตอบโจทย์การขยายพื้นที่รองรับแรงงานจังหวัดชายแดนภาคใต้ สู่การมีงานทำและมีรายได้ หลังสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) โดยครั้งนี้มีผู้แทนจากสำนักงานจัดหางานจังหวัดยะลา ผู้แทนจากสมาคมส่งเสริมพัฒนานักธุรกิจรุ่นใหม่ชายแดนใต้ (Ybit) ตลอดจนเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม ณ ห้องประชุมชั้น 2 ศูนย์ราชการจังหวัดชายแดนภาคใต้ อำเภอเมือง จังหวัดยะลา
ในการนี้ พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร กล่าวว่า สถานการณ์การระบาดของโรคโควิด – 19 ที่ไม่มีใครสามารถคาดคำนวณมาก่อนนั้น ที่กำลังระบาดหนักอย่างต่อเนื่องในประเทศไทยและทั่วโลก ยังไม่มีใครรู้ว่าจะเข้าสู่สถานการณ์ปกติได้เมื่อไหร่ จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด – 19 ส่งผลให้แรงงานไทย โดยเฉพาะแรงงานที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ของประเทศไทยว่างงานและไม่มีงานทำเป็นจำนวนมาก ศอ.บต. จึงได้ร่วมกับกระทรวงแรงงาน สมาคมส่งเสริมพัฒนานักธุรกิจรุ่นใหม่ชายแดนใต้ (Ybit) จับมือกันช่วยพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบฯ อยากให้ประชาชนมีงานทำที่มั่นคง เพราะทุกคนคือคนไทย คนไทยย่อมไม่ทิ้งกัน และเราจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง จะต้องเดินหน้าไปพร้อมๆ กัน ท่ามกลางสถานการณ์ที่ระบาทของโควิค – 19 แต่อย่างไรก็ตามทุกคนจะต้องได้รับการช่วยเหลือในทุกๆด้าน จะต้องเข้าถึงบริการของรัฐ และค่าตอบแทนที่เป็นธรรม
เพื่อให้แรงงานทุกคนมีขวัญกำลังใจในการทำงาน เป็นแรงงานที่มีคุณภาพและเป็นที่ยอมรับของอุตสาหกรรมตลอดไป
ทั้งนี้ การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ถือเป็นบทบาทที่สำคัญของรัฐบาล โดย ศอ.บต. ที่ได้เข้ามาช่วยเหลือ และดำเนินการอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ประชาชนมีอาชีพที่มั่นคง กินดี อยู่ดี และใช้ชีวิตในพื้นที่อย่างปลอดภัย และกิจกรรมขยายพื้นที่รองรับแรงงานจังหวัดชายแดนภาคใต้ สู่การมีงานทำ และมีรายได้หลังสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) สืบเนื่องจากมีพี่น้องเดินทางกลับประเทศกว่า 30,000 คน ทำให้ ศอ.บต. ร่วมกับกระทรวงแรงงาน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้ามาช่วยเหลือและส่งเสริมอาชีพ จนกว่าสถานการณ์โควิด – 19 จะคลี่คลายลงไป ถือเป็นบทบาทหนึ่งของ ศอ.บต. ที่ได้สานพลังกับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำประชาชน ที่ว่างงานจากผลประทบโควิด – 19 เข้าไปทำงานในโรงงานอุตสาหกรรมกลุ่มต่าง ๆ ซึ่งที่ผ่านมา ได้ส่งแรงงานไปทำงานแล้วกว่า 500 คน จากยอดที่ต้องการแรงงานจำนวนทั้งสิ้น 1,200 คน ในจังหวัดเพชรบุรี สงขลา และกาญจนบุรี//////ไชยยงค์ มณีรุ่งสกุล