ประชุม คกก.เตรียมจัดทำแผนสร้างความเข้มแข็งอย่างเป็นระบบ

0
119
a89b9e19512ce9117162b4acbb8b69e9.jpg

ประชุม คกก.เตรียมจัดทำแผนสร้างความเข้มแข็งอย่างเป็นระบบ

วันที่ 11 มิถุนายน 2564 นายดุสิต ทองทา สหกรณ์จังหวัดสกลนคร มอบหมายให้นายภานุรัตน์ ถนอมทรัพย์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 ร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการของสหกรณ์การเกษตรเขตจัดรูปที่ดินพอกใหญ่ จำกัด เพื่อแจ้งแผนตามนโยบายภาครัฐ การจัดเตรียมข้อมูลสหกรณ์ดีเด่น การจัดทำแผนการสร้างขีดความสามารถในการดำเนินธุรกิจ ตลอดจนคำแนะนำ คำสั่งนายทะเบียนสหกรณ์ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อพัฒนาสหกรณ์ให้เข้มแข็งต่อไปในอนาคต
ทั้งนี้ ได้แนะนำการจัดทำแผนเพื่อเสนอที่ประชุมใหญ่พิจารณา ให้สอดคล้องกับสถานะของสหกรณ์ และแผนนโยบายภาครัฐต่อไป