กระทรวงการคลัง หาแนวทางสนับสนุนมาตรการช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้ประกอบกิจการใน 3 จชต. (Soft Loan)

0
553

กระทรวงการคลัง หาแนวทางสนับสนุนมาตรการช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้ประกอบกิจการใน 3 จชต. (Soft Loan) ด้านการลงทุนเศรษฐกิจฐานรากในพื้นที่

วันนี้ (11 มิถุนายน 2564) เวลา 10.00 น. นายชื่นชอบ คงอุดม ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติงานกระทรวงการคลัง เป็นประธานการประชุมหารือแนวทางและมาตรการทางการเงินอย่างเร่งด่วนในการแก้ไขปัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกิจในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมี คุณณัฐกิจ รุ่งจรูญ ที่ปรึกษาผู้ช่วยรัฐมนตรีฯ นายชนธัญ แสงพุ่ม รองเลขาธิการ ศอ.บต. รศ.ดร.บดินทร์ รัศมีเทศ รองเลขาธิการ ศอ.บต. ผู้แทนบริษัท ACF ผู้ประกอบการในพื้นที่ จชต. และเจ้าหน้าที่กองส่งเสริมและสนับสนุนงานพัฒนาฝ่ายพลเรือน (กสพ.) และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ 2 กระทรวงการคลัง

โดยการประชุมในครั้งนี้ เป็นการหารือแนวทางสนับสนุนมาตรการเพิ่มวงเงินการบริหารจัดการโครงการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้ประกอบกิจการใน 3 จชต. (Soft Loan) และหารือการผลักดันให้เกิดการลงทุนขนาดใหญ่ ด้านเศรษฐกิจฐานรากของบริษัท ACF

ทั้งนี้ ผู้แทนบริษัท ACF และผู้ประกอบการในพื้นที่ ได้มีการนำเสนอถึงแผนการขับเคลื่อนฟาร์มไก่ เรื่องการเลี้ยงไก่ KKU 1 ในพื้นที่อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี ที่จะต้องใช้เงินทุนในการดำเนินการ เพื่อสร้างให้เกิดการหมุนเวียนทุนเพิ่มขึ้น โดยมีการกำหนดแผนการลงทุนตั้งแต่ ปี 2564-2566 ประกอบด้วย ฟาร์มไก่ โรงงานเชือดไก่ และโรงงานแปรรูปซึ่งเป็นระบบรองรับฮาลาลทั้งหมด ที่มีความเหมาะสมกับพื้นที่และเป็นการเพิ่มอาชีพให้แก่ประชาชนในพื้นที่ จชต.เนื่องจากประชาชนบางส่วนได้ไปทำงานในประเทศมาเลเซียและจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ทำให้ประเทศมาเลเซียปิดการเข้าออกประเทศ ทำให้เกิดการว่างงานของประชาชนในพื้นที่ แผนการขับเคลื่อนในครั้งนี้จะเป็นอีกช่องทางในการสร้างอาชีพสร้างรายได้แก่ประชาชนในอนาคต

อย่างไรก็ตามข้อหารือในครั้งนี้ จะมีการดำเนินการนำเสนอถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เพื่อพิจารณาแนวทางในการให้ความช่วยเหลือเพื่อแก้ไขปัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกิจในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ในลำดับต่อไป