“ศูนย์ดำรงธรรมสงขลาร่วมหาแนวทางแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ!!

0
93
a89b9e19512ce9117162b4acbb8b69e9.jpg

“ศูนย์ดำรงธรรมสงขลาร่วมหาแนวทางแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ!!

วันนี้ (วันพฤหัสบดีที่ 17 มิถุนายน 2564) เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดสงขลา (หลังใหม่) นายวรณัฎฐ์ หนูรอต รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา /ผู้อำนวยการศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสงขลา ได้มอบหมาย นายรุ่งโรจน์ และสุบ ผู้อำนวยการกลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด เข้าร่วมประชุมแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบอย่างบูรณาการและยั่งยืน โดยศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ 2 กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร พร้อมผู้เข้าร่วมประชุมกว่า 50 คน จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ อาทิ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด สำนักงานคลังจังหวัด ตำรวจภูธรจังหวัด สถานีตำรวจภูธณต่าง ๆ ธนาคารกรุงไทย เป็นต้น

สำหรับปัญหาหนี้นอกระบบ ถือเป็นปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนที่มีการร้องเรียน แจ้งเบาะแส และหรือขอให้แก้ไขปัญหา ผ่านศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสงขลา เป็นการแจ้งเบาะแสของเจ้าหนี้ การขอแหล่งเงินทุน และหรือขอให้เจรจาไกล่เกลี่ยกับเจ้าหนี้
ทั้งนี้ ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสงขลาพร้อมที่จะเป็นช่องทาง และร่วมแก้ไขปัญหาหนึ้นอกระบบกับทุกภาคส่วน เพื่อให้การแก้ไขหนี้นอกระบบเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถแก้ไขได้อย่างเป็นรูปธรรมต่อไป!!

“บริการด้วยใจ คนไทยยิ้มได้”

####################################