สระบุรี : ประชุมคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติระดับจังหวัดครั้งที่ 3 เพื่อติดตามการดำเนินการตามแผนประชาสัมพันธ์แห่งชาติในปี พ.ศ.2564

0
164
a89b9e19512ce9117162b4acbb8b69e9.jpg

สระบุรี : ประชุมคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติระดับจังหวัด ครั้งที่ 3 เพื่อติดตามการดำเนินการตามแผนประชาสัมพันธ์แห่งชาติในปี 2564

วันที่ 29 กรกฎาคม 2564 ที่ห้องตะแบกนา ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดสระบุรี สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสระบุรี จัดประชุมคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติระดับจังหวัด ครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยมีนายเอกพร จุ้ยสำราญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธาน มีนายธีระชัย มังกรทองประชาสัมพันธ์จังหวัดสระบุรี และคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติระดับจังหวัด เข้าร่วมประชุมติดตามผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการประชาสัมพันธ์แห่งชาติระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 และการเสนอของบประมาณด้านการประชาสัมพันธ์ ในปี พ.ศ.2566

คณะกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ (กปช.) ซึ่งมีรองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) เป็นประธาน ได้เห็นชอบแนวทางการขับเคลื่อนนโยบายและแผนการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ ฉบับที่ 5 พ.ศ. 2563 -2565 (ฉบับปรับปรุงให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี) ไปสู่การปฏิบัติในระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รวม 4 แนวทาง โดยแนวทางที่ 1 มุ่งสร้างความตระหนักรู้และความเข้าใจของประชาชนต่อเรื่องสื่อสารที่สำคัญ แนวทางที่ 2 การสร้างความตระหนักรู้ ทัศนคติเชิงบวก และการมีส่วนร่วมของประชาชนไทยและชาวต่างประเทศต่อการต่างประเทศ แนวทางที่ 3 การบริหารจัดการข้อมูลข่าวสาร พัฒนาสื่อสร้างสรรค์ เพื่อต่อต้านข่าวปลอมและสร้างการรู้เท่าทันสื่อให้กับประชาชน และแนวทางที่ 4 การยกระดับบุคลากรด้านการประชาสัมพันธ์และสื่อสารมวลชนของประเทศ ให้มีความสามารถด้านการประชาสัมพันธ์และสื่อสารดิจิทัล โดยผลการดำเนินการแผนปฏิบัติการประชาสัมพันธ์แห่งชาติระดับจังหวัด แต่ละหน่วยงานสามารถดำเนินการได้ตามแผน โดยปรับเปลี่ยนช่องทางการประชาสัมพันธ์ตามสถานการณ์ ให้คลอบคลุม แพร่หลาย เข้าถึงประชาชนผ่านช่องทางเผยแพร่ต่าง ๆ โดยในปีงบประมาณ 2564 นี้ แต่ละหน่วยงานสามารถดำเนินการได้ตามแผนที่วางไว้ ถึงแม้จะเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ในพื้นที่ หน่วยงานต่าง ๆ ได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบในการประชาสัมพันธ์ให้เข้ากับสถานการณ์ เข้าถึงทุกกลุ่มเป้าหมายในทุกช่องทางสื่อสาร ภายใต้มาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคอย่างเคร่งครัด สำหรับในปีงบประมาณ 2566 สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสระบุรี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เตรียมเสนอแผนงานด้านการประชาสัมพันธ์ สนองนโยบายรัฐบาล ยุทธศาสตร์จังหวัด และแผนพัฒนาจังหวัด โดยคลอบคลุมทุกมิติที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชน เศรษฐกิจ สังคม ศิลปวัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม การป้องกันการแพร่ระบาดของโรค และอื่นๆ ผ่านสื่อช่องทางต่าง ๆ เพื่อให้คลอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย

ด้านรองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี ได้ขอความร่วมมือเน้นประชาสัมพันธ์ สร้างการรับรู้ ในห้วงนี้ อาทิ การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 การดำเนินการตามมาตรการ คำสั่งจังหวัด รณรงค์กักตัวอย่างถูกต้องปลอดภัย เป็นต้น
ภาพข่าวโดย :
ธีระชัย มังกรทอง ประชาสัมพันธ์จังหวัดสระบุรี
รายงานข่าวโดย :
กฤษฎา สมมาตร
โทร.0819474678