“จังหวัดสงขลาเดินหน้ากำกับดูแลตลาดลดการแพร่ระบาดของ COVID – 19!!

0
49
a89b9e19512ce9117162b4acbb8b69e9.jpg

“จังหวัดสงขลาเดินหน้ากำกับดูแลตลาดลดการแพร่ระบาดของ COVID – 19!!

วันนี้ (วันอังคารที่ 14 กันยายน 2564) เวลา 13.30 น. ณ ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสงขลา  นางสาวดุษฎี พฤกษเศรษฐ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดสงขลา ได้มอบหมาย นายรุ่งโรจน์ และสุบ ผู้อำนวยการกลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด เข้าร่วมประชุม (ผ่านระบบออนไลน์) คณะกรรมการกำกับดูแลการตรวจติดตามตลาด ฯ ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของ COVID – 19 ระดับจังหวัด โดยมี นายพนมเทียน เส้งวั่น ท้องถิ่นจังหวัดสงขลา เป็นประธาน พร้อมคณะกรรมการ ฯ ร่วม 20 ท่าน

สำหรับคณะกรรมการระดับจังหวัด มีอำนาจหน้าที่ตรวจติดตามและประเมินตลาดในเขตเทศบาลนคร และเทศบาลเมือง ให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันและควบคุมโรค ให้ข้อเสนอแนะและหรือแนะนำแนวทางการพัฒนาและแก้ไขปรับปรุงตลาด โดยมีระเบียบวาระการประชุมที่สำคัญ คือ การประเมินตลาดในเขตพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

– ระดับอำเภอมีรายงานเข้ามา 9 อำเภอ จำนวน 47 แห่ง ผ่านประเมิน 36 แห่ง ไม่ผ่าน 11 แห่ง

– ระดับจังหวัด อปท. 13 แห่ง (เทศบาลนคร 2 แห่ง เทศบาลเมือง 11 แห่ง) มีตลาด 59 แห่ง ผ่านการประเมิน 45 แห่ง ไม่ผ่าน 7 แห่ง ปิด 7 แห่ง

ทั้งนี้ ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสงขลาพร้อมที่จะเป็นช่องทางในการรับแจ้งข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับมาตรการป้องกันการแพร่ระบาด ฯ ของตลาดต่าง ๆ เพื่อจะได้ประสานให้ผู้ที่กำกับดูแลตลาด ฯ ดำเนินการแก้ไขปรับปรุงตามอำนาจหน้าที่ต่อไป

“บริการด้วยใจ คนไทยยิ้มได้”