ศอ.บต. ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าโครงการที่ให้การสนับสนุนตามพระราชดำริ ร.ร.ตชด. นราธิวาส

0
86
a89b9e19512ce9117162b4acbb8b69e9.jpg

ศอ.บต. ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าโครงการที่ให้การสนับสนุนตามพระราชดำริ ร.ร.ตชด. นราธิวาส เพื่อถวายรายงานสมเด็จพระกนิษฐา ธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) นำโดยนายประเวศ หมีดเส็น ผู้อำนวยการกองประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและกิจการพิเศษ (กปค.) ศอ.บต. และคณะ ร่วมกันสำรวจผลการส่งเสริมโครงการต่างๆแก่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านตืองอช่างกลปทุมวันอนุสรณ์ 13 และ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านละโอ ต.ศรีบรรพต อ.ศรีสาคร จ.นราธิวาส ซึ่งมี ดร.อภิสิทธิ์ พึ่งพร ผู้อำนวยการโครงการส่วนพระองค์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จ พระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี และคณะ ร่วมลงพื้นที่ด้วย
การลงพื้นที่ครั้งนี้ เพื่อติดตามการดำเนินงานและถวายรายงาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งเสด็จติดตามการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เพื่อช่วยเหลือพสกนิกรในห้วงเดือนกันยายนของทุกปี แต่สำหรับปี 2564 นี้ เนื่องจากยังคงมีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 จึงติดตามรับทราบรายงานความคืบหน้าผ่านระบบออนไลน์ในทุกพื้นที่แทน
สำหรับ ศอ.บต. โดยกองประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและกิจการพิเศษ ได้ดำเนินการส่งเสริมให้โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนปลูกเห็ดฟาง ในกิจกรรมกิจกรรมส่งเสริมการเพาะ เห็ดฟางในตะกร้า ตามพระราชดำริของพระองค์ พร้อมส่งเสริมการดำเนินกิจกรรมสานสัมพันธ์ครู นักเรียน ผู้ปกครองและศิษย์เก่า เพื่อทำคุณประโยชน์แก่โรงเรียน ในกิจกรรมส่งเสริมศักยภาพศิษย์เก่าฯ และกิจกรรมจิตอาสาภายในโรงเรียน นอกจากนี้ ยังส่งเสริมการเลี้ยงไก่ไข่ เพื่อให้ผู้ได้รับผลกระทบจากการระบาดของ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 มีรายได้เลี้ยงชีพในสถานการณ์ปัจจุบัน เพื่อสนองแนวทางการดำเนินงาน ตามพระราชดำริในการพัฒนาคุณภาพเด็กและเยาวชน พร้อมบูรณาการทำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานราชการในพื้นที่
ข่าว/อามีเนาะ อุเซ็ง ภาพ/สุฮัยมี มามะ
ส่วนงานประชาสัมพันธ์ ศอ.บต.