การประชุมสภาเทศบาลนครนครสวรรค์ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2564

0
151
a89b9e19512ce9117162b4acbb8b69e9.jpg

การประชุมสภาเทศบาลนครนครสวรรค์ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2564

วันพุธที่ 15 กันยายน 2564 เวลา 09.00 น. ที่ห้องประชุมสภาเทศบาลนครนครสวรรค์ นายสมศักดิ์ อรุณสุรัตน์ ประธานสภาเทศบาลนครนครสวรรค์ เป็นประธานในการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2564 มีนางสาวสุณี มังคลารัตนศรี ปลัดเทศบาลนครนครสวรรค์ปฎิบัติหน้าที่เลขานุการสภาเทศบาลนครนครสวรรค์

การประชุมเป็นไปตามระเบียบวาระและญัตติ ต่างๆ อาทิ

การพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย เพิ่มเติม ฉบับที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 วาระที่ 2 (ขั้นแปรญัตติ) และวาระที่ 3 (ขั้นลงมติ)

การเสนอร่างเทศบัญญัติเทศบาลนครนครสวรรค์ เรื่อง การให้บังคับใช้ผังเมืองรวมเมืองนครสวรรค์ ที่เป็นการปรับปรุงแก้ไขรายละเอียดผังเมืองรวมฉบับเก่าที่บังคับใ้ช้มาเป็นเวลานานให้เหมาะสมกับสภาพเมืองในปัจจุบัน อันจะมีส่วนในการส่งเสริมการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ สังคม และการลงทุนของจังหวัดนครสวรรค์ในอนาคตต่อไป

การขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายและการขอนุมติกันเงินงบประมาณรายจ่าย โครงการบางโครงการ เนื่องจากข้อจำกัดด้านการงบประมาณอันเนื่องมาจากภาวะ Covid-19 และข้อจำกัดอื่นๆ แต่โครงการดังกล่าวมีความจำเป็นและมีส่วนในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน อาทิ

การปรับปรุงเส้นทางสัญจร
🔸การก่อสร้างผิวจราจร ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ำ ถนนนซอยแยกถนนอัมรินทร์วิถีข้างบ้านเลขที่ 377/95 , แยกทางหลวง สายนครสวรรค์-บ้านแก่ง ข้างบ้านเลขที่ 48/12 , ซอยแยกจากถนนสวรรค์วิถี 64 (สายท่าทอง) , ถนนสาธารณะภายในชุมชนเขาโกรกพม่าข้างบ้านเลขที่ 919/100 , ซอยสวรรค์วิถี 10 บริเวณทางเข้ามหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์ , ถนนหลังวัดสุคตวราราม และถนนอัมรินทร์จากหน้าแฟลตเทศบาลถึงแยกถนนหน้าป่าช้าจีน
การพัฒนาพื้นที่ท่องเที่ยวและสถานที่พักผ่อนหย่อนใจของประชาชน
🔸การจัดทำพื้นคอนกรีตพิมพ์ลาย บริเวณทางเดินและสะพานข้ามในร่องน้ำด้านในเกาะญวน ทั้งด้านโรงบำบัดน้ำเสียและด้านฝั่งถนนแสงสวรรค์(คลองญวนชวนรักษ์)