สระบุรี : โควิด-19(15ก.ย.64)ป่วยใหม่390ราย ตรวจยืนยัน280ราย ตรวจเชิงรุก110ราย เสียชีวิต5ราย เมืองสระบุรี2ราย แก่งคอย2ราย หนองแค1ราย

0
147
a89b9e19512ce9117162b4acbb8b69e9.jpg

สระบุรี : โควิด-19(15 ก.ย.64)
ป่วยใหม่390ราย ตรวจยืนยัน280ราย
ตรวจเชิงรุก110ราย
เสียชีวิต5ราย เมืองสระบุรี2ราย แก่งคอย2ราย
หนองแค1ราย

สาธารณสุขจังหวัดสระบุรี แจ้งวันที่ 15 กันยายน 2564 มีผู้ติดเชื้อโควิดเพิ่มขึ้น 390 ราย เสียชีวิต 5 ราย สำหรับผู้ติดเชื้อรายใหม่ในวันนี้ มี
ประวัติสัมผัสเชื้อรายก่อนหน้า ซึ่งในขณะนี้มีผู้ป่วยที่กำลังรับการรักษาในโรงพยาบาลจำนวน 2,019 ราย อยู่ในศูนย์โค
วิดชุมชน 1,332 ราย แยกรักษาที่บ้าน 562 ราย และมีผู้เสียชีวิตสะสมถึง 249 ราย จากสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคโควิด-19 พบว่าผู้ติดเชื้อจากการสัมผัสร่วมบ้านคือสมาชิกในครอบครัว หรือผู้ใกล้ชิดจากการทำงาน ทั้งนี้ผู้ที่เราต้องระวังและดูแลเป็นพิเศษคือกลุ่มเสี่ยง 608 ที่ต้องเร่งเข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด – 19 โดยเร็ว สามารถ walkin ได้ตามวันที่จุดบริการฉีดวัคซีนกำหนดในสถานการณ์การแพร่เชื้อโรคโควิด -19 พบว่ายังพบได้ในทุกกลุ่มอายุ จึงเป็นสิ่งที่ทุกคนต้องมีการเฝ้าระวังตัวเองไม่ให้ติดเชื้อฯ โดยการป้องกันตนเองตามมาตรการป้องกันโรคของกระทรวงสาธารณสุข หากสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ที่มี
ความเสี่ยงสูงหรือสงสัยว่าจะติดเชื้อ สามารถที่จะจัดหาชุดตรวจหาเชื้อ ATK (Antigent Test Kis) มาตรวจได้ด้วยตนเองโดยเลือกซื้อจากร้านขายยาที่มีเภสัชกรประจำร้าน ก็จะได้ชุดตรวจที่มีคุณภาพ ไม่ควรซื้อจากเวปีไชด์จะได้ผลตรวจที่ไม่เป็นความจริงทั้งนี้การตรวจด้วยตนเองควรอ่านรายละเอียดคำแนะนำก่อนตรวจ หากตรวจไม่ถูกต้องอาจจะทำให้ผลทดสอบ ATK เป็นผลบวกปลอม คือไม่ได้ติดเชื้อ แต่ให้ผลการทดสอบเป็นบวก ซึ่งเกิดได้จาก 1 )การปนเปื้อนกับ
อุปกรณ์ที่ใช้ 2)ร่างกายติดเชื้อไวรัสหรือจุลชีพอื่น ๆ 3)ทำตามขั้นตอนทดสอบไม่ถูกต้องเช่นอ่านผลเกินกำหนดเวลา
และในกรณีการเกิดผลลบปลอม คือเป็นผู้ติดเชื้อแต่ให้ผลการทดสอบเป็นลบ 1)เพิ่งติดเชื้อในระยะแรกมีปริมาณไวรัสต่ำ
2)การเก็บสิ่งส่งตรวจไม่ถูกต้อง 3) ดำเนินการตามขั้นตอนผิดวิธีทดสอบไม่ถูกต้อง เช่น ไม่อ่านผลในช่วงเวลาที่กำหนด
ปริมาณตัวอย่างที่หยดไม่เพียงพอ จึงขอให้สังเกตอาการร่วมด้วย หากมีอาการไข้ ไอเหนื่อยหอบ ถ่ายเหลว มีผื่นขึ้น หรืออย่างใดอย่างหนึ่ง ให้ไปรับการตรวจที่โรงพยาบาล เพื่อความปลอดภัยควรป้องกันการแพร์เชื้อไปสู่คนรอบข้างไว้ก่อนด้วย
การแยกตัว แยกของใช้ส่วนตัว แยกรับประทานอาหาร สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่อยู่กับผู้อื่น ตลอดจนการรักษาระยะห่าง จนกว่าจะทราบผลตรวจจากโรงพยาบาล
การป้องกันตนเองโดยการปฏิบัติตามมาตรการที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดยังคงเป็นสิ่งที่สำคัญในการ
ป้องกันการติดเชื้อโรคโควิด- 19 เพื่อป้องกันการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคในครอบครัว มีส่วนช่วยให้สังคมลดการติดเชื้อ เพื่อความปลอดภัยของทุกคน

สอบถามเพิ่มเติมที่ สายด่วนสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระบุรี โทร. 09 6909 9179/ 036 223118
กฤษฎา สมมาตร
รายงาน