“กอ.รมน.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ลงพื้นที่นำหน้ากากอนามัย แอลกอฮอล์ มอบให้ครูและนักเรียน จำนวน 2 โรงเรียนใช้ป้องกันโควิด ตามแผนงานโครงการกำกับติดตาม และประเมินผล”ตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่่งยืน”ประจำปี 2564!!

0
190
a89b9e19512ce9117162b4acbb8b69e9.jpg
a89b9e19512ce9117162b4acbb8b69e9.jpg

“กอ.รมน.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ลงพื้นที่นำหน้ากากอนามัย แอลกอฮอล์ มอบให้ครูและนักเรียน จำนวน 2 โรงเรียนใช้ป้องกันโควิด ตามแผนงานโครงการกำกับติดตาม และประเมินผล”ตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่่งยืน”ประจำปี 2564!!

วันที่16 ก.ย.64 เวลา10.30 น.พ.อ.กรกานต์ นาเวชวนิชกุล รอง ผอ.รมน.จังหวัดประจวบคีรี ขันธ์ ได้ลงพื้นที่นำชุดเวชภัณฑ์ (หน้ากากอนามัย,แอลกอฮอล์ )ไปมอบให้ครูและนักเรียนโรงเรียนการศึกษาพิเศษประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ณ โรงเรียนการศึกษาพิเศษประจำจังหวัดประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  ต.คลองวาฬ  อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

โดยมี นางสาววรจนา วรรณะ ผอ.การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นผู้รับมอบ เพื่อนำไปมอบให้ครอบครัวเด็กพิเศษในอำเภอเมืองซึ่งปัจจุบันมีจำนวน 40 คนเพื่อใช้ป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด – 19  จำนวน 30 ชุด ตามแผนงานโครงการกำกับติดตาม และประเมินผล“ตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่่งยืน”ประจำปี 2564

หลังจากนั้น เวลา 11.20 น.กอ.รมน.จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์ โดยพ.อ.กรกานต์ นาเวชวนิชกุล รอง ผอ.รมน.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ได้ลงพื้นที่ นำชุดเวชภัณฑ์ (หน้ากากอนามัย , แอลกอฮอล์ )ไปมอบให้ครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านทางหวาย ณ โรงเรียนบ้านทางหวาย ต.คลองวาฬ  อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

โดยมี นางสาวชลลดา หินแก้ว ผอ.โรงเรียนบ้านทางหวาย เป็นผู้รับมอบ เพื่อนำไปใช้ป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด – 19 จำนวน 10 ชุด ตามแผนงานโครงการกำกับติดตาม และประเมินผล“ตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่่งยืน”ประจำปี 2564 การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

#ประชาสัมพันธ์กอ.รมน.จว.ประจวบคีรีขันธ์!!