ธนาคาร ธกส.สงขลามอบอุปกรณ์เพื่อจัดทำกิจกรรมจัดตั้งธนาคารโรงเรียน

0
167
a89b9e19512ce9117162b4acbb8b69e9.jpg

ธนาคาร ธกส.สงขลามอบอุปกรณ์เพื่อจัดทำกิจกรรมจัดตั้งธนาคารโรงเรียน พร้อมมอบเงิน 3 หมื่นบาท สนับสนุนในการเริ่มต้น ให้กับสถานศึกษาพอเพียง โรงเรียนสังกัดอบจ.สงขลา

ย้อนอดีตไปเมื่อ 24 มีนาคม 2564 คณะกรรมการประเมินสถานศึกษาพอเพียง เข้ารับการประเมินสถานศึกษาพอเพียง ของ ร.ร.สังกัดอบจ.สงขลา อ.เมือง จ.สงขลา นายประพันธ์ ศรีสุวรรณ ปลัดอบจ. น.ส.มัสกะห์ เจะแม็ง ผู้อำนวยการโรงเรียนและกรรมการสถานศึกษา ร่วมชี้แจงเพื่อขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา โดยมีนายอับดลรอหมาน กาเหย็ม รองนายกอบจ.สงขลา เป็นประธานเปิด

คณะกรรมการร่วมรับฟังถึงการดำเนินการและความก้าวหน้า พร้อมกับเยี่ยมชมและรับฟังการนำเสนอของนักเรียนในฐานต่างๆ ของโรงเรียนเกาะแต้วพิทยาสรรค์ และ โรงเรียน อบจ.สงขลาพิทยสนุสรณ์ พร้อมมีข้อเสนอแนะ แต่ละฐานครอบคลุมด้วยความ“พอประมาณ มีเหตุผล มีภูมิคุ้มกัน” บนเงื่อนไข “ความรู้” และ “คุณธรรม”

จากการขับเคลื่อนปลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษาให้เกิดผลเป็นรูปธรรมชัดเจน โดยมุ่งเน้นพัฒนาสถานศึกษาในการน้อมนำหลักปรัชฐาของเศรษฐกิจพอเพียง ไปจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมทั้งเป็นการปลูกฝังให้นักเรียนและเยาวชมีคุณลักษณะ”อยู่อย่างพอเพียง”คณะกรรมการประเมินมีมติให้เป็น”สถานศึกษาพอเพียงด้านการศึกษา”

จากกระแสพระราชดำรัส พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 พระราชทานแก่บุคคล ที่เข้าเฝ้า เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2542 ว่า

“ขอให้ทุกคนมีความปรารถนาที่จะให้เมืองไทย พออยู่พอกิน มีความสงบ และทำงานตั้งจิตอธิษฐาน ตั้งปณิธาน ในทางนี้ ที่จะให้เมืองไทย อยู่แบบพออยู่พอกิน ไม่ใช่ ว่าจะรุ่งเรืองอย่างยอด แต่ว่ามีความพออยู่พอกิน มีความสงบเปรียบเทียบกับประเทศอื่นๆ ถ้าเรารักษา ความพออยู่พอกิน มีความสงบเปรียบเทียบ กับประเทศอื่นๆ ถ้าเรารักษาความพออยู่พอกินนี้ได้ เราก็จะยอดยิ่งยวดได้”

ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ 9 ที่ให้ประชาชนชาวไทย มีความเป็นอยู่อย่างพอเพียง รู้จักการประหยัด อดออม ไม่สุรุ่ย สุร่าย ไม่ฟุ่มเฟือย ซึ่งสอดคล้องกับคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ของโรงเรียนในเรื่องของการประหยัดและอดออม

(19 กันยา 64) รายงานข่าวจากฝ่ายประชาสัมพันธ์ ธกส.เปิดเผยว่า ได้สนับสนุนให้มีการจัดตั้งโรงเรียนธนาคารขึ้นในโรงเรียนสังกัดอบจ.สงขลา พร้อมมอบเงินสนับสนุนเบื้องต้น 30,000 บาท โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีการออมทรัพย์ อย่างสม่ำเสมอ ฝึกฝนให้นักเรียนรู้หลักการบริหารและการบริการที่ถูกต้อง

ปลูกฝังให้นักเรียนรู้จักการทำงานร่วมกับผู้อื่น พร้อมเสริมสร้างลักษณะนิสัยด้านความรับผิดชอบให้กับนักเรียน และปลูกฝังให้นักเรียนรู้จักใช้เวลาในการทำกิจกรรม ที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวม

สำหรับเงินฝากของธนาคารโรงเรียนนั้น มีเพียงประเภทเดียวคือ เงินฝากเผื่อเรียก ซึ่งเป็นเงินฝากที่สามารถฝาก-ถอนได้ ตั้งแต่ 1 บาทขึ้นไป และจะฝาก-ถอนวันละกี่ครั้งก็ได้ โดยแต่ละโรงเรียนจะเปิดบัญชีกับ ธ.ก.ส.สาขาพี่เลี้ยงเพียงบัญชีเดียว

ส่วนบัญชีย่อยของนักเรียนแต่ละราย ธนาคารโรงเรียนจะเป็นผู้รับผิดชอบ โดยให้ดอกเบี้ยอัตราเดียวกับประกาศธนาคาร ประเภทเงินฝากเผื่อเรียก (อัตราดอกเบี้ยเฉพาะธนาคารโรงเรียน)

Photo : Report : #KasemLimaphan #ธนาคารธกสสาขาสงขลา #โรงเรียนเกาะแต้วพิทยาสรรค์ #โรงเรียนสังกัดอบจสงขลา #อบจสงขลา #ภาพเป็นข่าว #กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมอบจสงขลา