‘นครพนม’ วันนี้พบผู้ป่วยโควิดฯ 5 ราย เชิญชวน Walk-in ฉีดวัคซีนทุกอำเภอ ถวายเป็นพระราชกุศล

0
96
a89b9e19512ce9117162b4acbb8b69e9.jpg

‘นครพนม’ วันนี้พบผู้ป่วยโควิดฯ 5 ราย
เชิญชวน Walk-in ฉีดวัคซีนทุกอำเภอ ถวายเป็นพระราชกุศล

วันพุธที่ 13 ตุลาคม 2564 เวลา 08.39 น. นายแพทย์ปรีดา วรหาร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครพนม รายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 วันนี้จังหวัดนครพนมมีรายงานพบผู้ป่วยยืนยัน 5 ราย (รายที่ 4936-4940) เป็นการติดเชื้อในจังหวัด 3 ราย และเป็นผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยง 2 ราย เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลนาทม 3 ราย โรงพยาบาลท่าอุเทน 1 ราย และโรงพยาบาลโพนสวรรค์ 1 ราย รวมยอดผู้ติดเชื้อสะสม 4,940 ราย รักษาหายแล้ว 4,866 ราย กำลังรักษา 47 ราย กลับบ้านวันนี้ 12 ราย รวมเสียชีวิตสะสม 27 ราย

ภาพรวมจำนวนเตียงสำหรับรองรับการรักษาผู้ปวยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เตียงของศูนย์ดูแลโควิด-19 ชุมชน (CI) ทั้งหมด 15 เตียง ใช้ไป 0 เตียง คงเหลือ 15 เตียง รพ.ทั่วไป/ รพ.ชุมชน ทั้ง 12 อำเภอ ทั้งหมด 324 เตียง ใช้ไป 47 เตียง คงเหลือ 277 เตียง รวมจำนวนเตียงทั้งหมด 339 เตียง ใช้ไป 47 เตียง คงเหลือรองรับผู้ป่วย 292 เตียง (ข้อมูล ณ วันที่ 13 ตุลาคม 2564 เวลา 08.00 น.)

ด้านการให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ประชาชนจังหวัดนครพนมที่ควรได้รับวัคซีน เพื่อให้เกิดภูมิคุ้มกันระดับจังหวัด (70%) คือ 502,312 คน มีประชาชนที่ได้รับการฉีดวัคซีนแล้ว 216,942 คน คิดเป็น 30.23% เทียบกับประชากรทั้งหมด และ 43.19% เทียบกับ 70% ของประชากร โดยมีประชาชนได้รับการฉีดเข็ม 1 จำนวน 216,942 โด้ส คิดเป็น 30.23% ฉีดเข็ม 2 จำนวน 148,752 โด้ส คิดเป็น 20.73% ฉีดเข็ม 3 จำนวน 6,591 โด้ส คิดเป็น 0.92% โดยยังมีประชากร (เป้าหมาย 70%) คงเหลือ จำนวน 285,370 คน

จังหวัดนครพนม ได้จัดกิจกรรมฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล
เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในพื้นที่ทุกอำเภอ แบบ Walk-in โดยไม่ต้องนัดหมายจองคิวล่วงหน้า ในกลุ่มผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป กลุ่ม 7 โรคเรื้อรัง หญิงตั้งครรภ์ และประชาชนทั่วไป อายุ 18 ปีบริบูรณ์ ถึง 59 ปี ในจุดบริการที่แต่ละอำเภอกำหนด อาทิ อำเภอนาแก จุดบริการฉีดวัคซีน ณ หอประชุมอำเภอนาแก และให้บริการฉีดวัคซีนเชิงรุก แก่ประชาชนชาวตำบลพุ่มแก ตำบลสีชมพู และตำบลใกล้เคียง ณ ศาลาวัดบ้านพุ่มแก ตำบลพุ่มแก และ ณ ศาลา SML เหล่าทุ่ง หมู่ 4 ตำบลสีชมพู อำเภอบ้านแพง ณ วัดศรีบุญเรือง (วัดกลาง) หมู่ 13 ตำบลบ้านแพง อำเภอศรีสงคราม ณ โรงพยาบาลศรีสงคราม หรือ รพ.สต.ใกล้บ้าน อำเภอนาทม ณ โรงพยาบาลนาทม หรือ รพ.สต.ใกล้บ้าน อำเภอวังยาง ณ ศาลาวัดบ้านโพนสวาง ตำบลหนองโพธิ์ อำเภอนาหว้า ณ โรงพยาบาลนาหว้า เป็นต้น