“เลขาธิการ กช. ลงใต้ประชุมจัดทำร่างข้อเสนอการพัฒนาการศึกษาปอเนาะตาดีกา!!

0
101

“เลขาธิการ กช. ลงใต้ประชุมจัดทำร่างข้อเสนอการพัฒนาการศึกษาปอเนาะตาดีกา!!

(21 ตุลาคม 2564) เวลา 13.30 น. นายพีรศักดิ์ รัตนะ เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (เลขาธิการ กช.) ร่วมประชุมกับผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัด ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัด และเจ้าหน้าที่สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอในจังหวัดชายแดนภาคใต้ และเจ้าหน้าที่จากสำนักงานศึกษาธิการภาค 7 เพื่อประชุมจัดทำ (ร่าง) ข้อเสนอการพัฒนาการศึกษาของศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด (ตาดีกา) และสถาบันการศึกษาปอเนาะ ณ ห้องประชุมสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดยะลา อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา และแบบ Video Conference ผ่าน Google Meet

เลขาธิการ กช. กล่าวว่า ที่ประชุมได้ร่วมกันเสนอข้อคิดเห็นประเด็นปัญหาและอุปสรรคในการพัฒนาการศึกษาของศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด (ตาดีกา) และสถาบันการศึกษาปอเนาะ ว่าควรพัฒนาและแก้ไขไปพร้อม ๆ กันทั้งในด้านบุคลากร ด้านกายภาพ และงบประมาณ รวมถึงเสนอให้มีการปรับปรุงระเบียบและข้อกฎหมายให้สอดคล้องกับสภาพสังคมในปัจจุบัน  อีกทั้งควรจัดทำแผนการพัฒนาทั้งในระยะเร่งด่วน และระยะยาว

ซึ่งในที่ประชุมตนได้มอบหมายให้ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดยะลา สรรหาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถเกี่ยวกับศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด (ตาดีกา) และสถาบันการศึกษาปอเนาะจัดตั้งเป็นคณะทำงานร่วมกันจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา 5 ปี เพื่อให้การพัฒนาการศึกษาของศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด (ตาดีกา) และสถาบันการศึกษาปอเนาะ มีความคล่องตัวและสามารถดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ เลขาธิการ กช. กล่าวทิ้งท้าย

#################################