“ส.ส.เอกชัย ทรงอำนาจเจริญ จากจังหวัดอุบลราชธานี พรรคเพื่อไทย อภิปราย เสนอแนะ การแก้ไขปัญหาในฐานะกรรมาธิการศึกษาปัญหาการถ่ายโอนถนน ทางหลวง ทางหลวงชนบทไปสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น!!

0
401

“ส.ส.เอกชัย ทรงอำนาจเจริญ จากจังหวัดอุบลราชธานี พรรคเพื่อไทย อภิปราย เสนอแนะ การแก้ไขปัญหาในฐานะกรรมาธิการศึกษาปัญหาการถ่ายโอนถนน ทางหลวง ทางหลวงชนบทไปสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น!!

ปัญหาถนนท้องถิ่นเป็นปัญหาที่พี่น้องประชาชนฝากผู้แทนราษฎรมาปรึกษาหารือในสภาแห่งนี้มากที่สุด นั่นแสดงว่า เป็นปัญหานี้เป็นปัญหาอันดับต้นๆ ที่รัฐบาลยังไม่สามารถที่จะแก้ไขให้เป็นที่พึ่งพอใจของพี่น้องประชาชนได้

ต้นเหตุของปัญหา ก็คือการถ่ายโอนถนนในความรับผิดชอบของทางหลวงของทางหลวงชนบท และของหน่วยงานต่างๆที่ดูแลอยู่เดิม ไปสู่การดูแลรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อบต.อบจ.เทศบาลโดยรัฐบาลนั้น ไม่ได้มีงบประมาณสนับสนุนอย่างเพียงพอ คือถ่ายโอนไปเพียงแต่ภาระกิจ ไม่ได้ถ่ายโอนงบประมาณไปด้วย ทำให้ท้องถิ่นไม่สามารถเข้ามามีบทบาทในการพัฒนาถนนของตนเองได้เลย จึงทำให้ถนนในต่างจังหวัดหลายสายไม่ได้รับการพัฒนา

ยกตัวอย่างถนนสายเดช-นาห่อม อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี ซึ่งคณะกรรมมาธิการได้ไปศึกษา ไปดูปัญหาที่เกิดขึ้นจริงจากการถ่ายโอนถนนสายหลัก ถนนเดชอุดม-นาห่อม ซึ่งเส้นเลือดใหญ่ เชื่อมต่ออุบลราชธานีตอนล่าง อำเภอ เดชอุดม อำเภอน้ำยืน อำเภอน้ำขุ่น อำเภอทุ่งศรีอุดม เชื่อมต่อไปจังหวัดศรีสเกษ ซึ่งเดิมอยู่ในความดูแลรับผิดชอบของทางหลวง ถ่ายโอน ไปสู่ท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนจังหวัด อบจ.อุบลราชธานี และ เทศบาลเมืองเดช  ส่วนที่เทศบาลดูแล เป็นเพียงระยะสั้นๆๆ ก็เป็น 4 ช่องจราจรเรียบร้อยแล้ว แต่ส่วนที่ถ่ายโอนให้ อบจ.ถ่ายโอนให้มากถึง 33 กม.สภาพ ผุพังตลอดสายแสดงให้เห็นความเหลื่อมล้ำ ในการจัดแบ่งงบประมาณ อย่างชัดเจน

ถ้าท่านจะทำให้ท้องถิ่นกลับมามีบทบาทในการพัฒนาถนนท้องถิ่นได้ รัฐบาลต้องสนับสนันสนุนงบประมาณให้ท้องถิ่น อย่างเพียงพอ โดยควรจัดเป็นงบอุดหนุนทั่วไปซ่อมบำรุงรัษาทาง จัดให้ต่อหน่วยกิโลเมตร ตามความยาวของถนนในแต่ละท้องถิ่นที่ดูแลรับผิดชอบ

​ไม่ควรจัดตามจำนวนประชากร เพราะถ้าจัดตามจำนวนประชากร พื้นที่ไม่ใช่ชุมชนเมืองจะได้รับสนับสนุนไม่เพียงพอ งบประมาณบางอย่างจัดตามประชากรได้ แต่ไม่ใช่งบถนน งบซ่อมบำรุงทางควรจัดให้ตามกิโลเมตรของถนนที่แต่ละท้่องถิ่นรับผิดชอบ จึงจะเท่าเทียมกัน เพราะไม่ว่าจะอยุ่ในชุมชนหรือห่างไกลพวกเราต่างใช้ถนนเส้นเดียวกัน

#################################