“ศูนย์ดำรงธรรมร่วมหาแนวทางแก้ไขปัญหาผลกระทบจากโรงงานอุตสาหกรรม!!

0
56

“ศูนย์ดำรงธรรมร่วมหาแนวทางแก้ไขปัญหาผลกระทบจากโรงงานอุตสาหกรรม!!

วันนี้ (วันพุธที่ 24 พฤศจิกายน 2564) เวลา 13.00 น.ณ เทศบาลตำบลพะตง ตำบลพะตง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา นายวรณัฎฐ์ หนูรอต รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ได้มอบหมาย นายรุ่งโรจน์ และสุบ ผู้อำนวยการกลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสงขลา เข้าร่วมประชุมเพื่อให้ข้อเสนอแนะและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการแก้ไขปัญหาผลกระทบจากฝุ่นละอองของโรงงานอุตสาหกรรมในพื้นที่ตำบลพะตงพร้อมด้วย ตัวแทนจากส่วนราชการ ผู้แทนนายอำเภอหาดใหญ่ ตัวแทนชุมชน และตัวแทนผู้ประกอบการ ร่วม 30 คน

สำหรับผลจากการประชุมได้มีการเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหา อาทิ ให้ทางโรงงานเร่งรัดดำเนินการตามคำแนะนำของเจ้าพนักงาน และตรวจสอบระบบต่าง ๆ โดยเฉพาะระบบบำบัดน้ำเสีย ให้อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ และใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีมาตรการเฝ้าระวัง และประเมินความเสี่ยงจุดที่จะเกิดผลกีะทบ ตลอดจนวางแผนการให้ความช่วยเหลือ (หากมี) กรณีส่งผลกระทบต่อประชาชน เป็นต้น นอกจากนี้ ยังมีการหยิบยกประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (พ.ศ. 2535) เรื่อง กำหนดให้ท้องที่เขตอำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เป็นเขตควบคุมมลพิษ ว่าครอบคลุมพื้นที่ตำบลพะตงหรือไม่ หากครอบคลุม หน่วยงานที่มีอำนาจสามารถบังคับใช้กฎหมายในการแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองได้อย่างเข้มมากยิ่งขึ้น

ทั้งนี้ ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสงขลา พร้อมส่วนราชการ และอำเภอ พร้อมที่จะสนับสนุนการปฏิบัติการตามอำนาจหน้าที่ เพื่อให้การแก้ไขปัญหาข้างต้นเป็นไปอย่างต่อเนื่อง และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นต่อไป

#บริการด้วยใจ คนไทยยิ้มได้!!