กรมสรรพกำลังกระทรวงกลาโหมบูรณาการความร่วมมือหน่วยงานในจันทบุรีเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในงานการระดมสรรพกำลัง

0
46

กรมสรรพกำลังกระทรวงกลาโหมบูรณาการความร่วมมือหน่วยงานในจันทบุรีเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในงานการระดมสรรพกำลังตามแผนผนึกกำลังและทรัพยากรเพื่อการป้องกันประเทศ ภายใต้แผนเตรียมพร้อมแห่งชาติในการจัดเตรียมความพร้อมทรัพยากร
วันนี้ ( 25 พ.ย.64 ) ที่ห้องประชุม 2 ศาลากลางจังหวัดจันทบุรี พลโท เริงฤทธิ์ บัญญัติ เจ้ากรมการสรรพกำลังกลาโหมนำคณะข้าราชการกรมการสรรพกำลังกลาโหม สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ผู้แทนส่วนราชการพลเรือนจากส่วนกลาง ที่เกี่ยวข้องกับงานการระดมสรรพกำลังมาร่วมประชุมบูรณาการความร่วมมือหน่วยงานในจันทบุรี โดยนายอลงกรณ์ แอคะรัจน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี นำหัวหน้าส่วนราชการภูมิภาคร่วมประชุม เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในงานการระดมสรรพกำลังตามแผนผนึกกำลังและทรัพยากรเพื่อการป้องกันประเทศ ภายใต้แผนเตรียมพร้อมแห่งชาติ ในการจัดเตรียมความพร้อมทรัพยากร ซึ่งประกอบด้วย ด้านกำลังคน ด้านอาหาร ด้านน้ำ ด้านการคมนาคม ด้านการสื่อสารด้านการแพทย์และสาธารณสุข ด้านอุตสาหกรรมและปัจจัยการผลิต ด้านเชื้อเพลิงและพลังงาน ด้านการประชาสัมพันธ์ และด้านสิ่งอำนวยความสะดวกและอื่นๆ ให้มีความพร้อมด้านข้อมูลทรัพยากรตั้งแต่ในภาวะปกติ เพื่อให้สามารถนำมาใช้แก้ไขปัญหาเมื่อเกิดภาวะไม่ปกติได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนให้ ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมโดยให้สามารถผนึกกำลังในการป้องกันประเทศและมีการบูรณาการแผนในทุกระดับของทุกกระทรวง ภายใต้การบริหารจัดการแบบเบ็ดเสร็จได้อย่างมีประสิทธิภาพ รามทั้ง รับทราบปัญหา ข้อขัดข้อง อุปสรรค และข้อเสนอแนะที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานด้านการระดมสรรพกำลัง ด้านการกำลังสำรอง แลการสัสดี เพื่อที่จะนำข้อมูลที่ได้รับจากท่าน มาดำเนินการแก้ไขปรับปรุงและพัฒนางานการระดมสรรพกำลัง ให้มีความเหมาะสมต่อไป

ภาพ/ข่าว จรัล บรรยงคเสนา จ.จันทบุรี
พรเทพ เขม้นเขตวิทย์ รายงานจากศูนย์ข่าวภาคตะวันออก