เลือกนครพนม วิจัยวัคซีนฯ ระยะ 3 ประเมินประสิทธิผล-กระตุ้นภูมิคุ้มกันฯ

0
178

เลือกนครพนม วิจัยวัคซีนฯ ระยะ 3
ประเมินประสิทธิผล-กระตุ้นภูมิคุ้มกันฯ

วันศุกร์ที่ 14 มกราคม 2565 เวลา 10.30 น. ที่ห้องประชุมร่มฉัตร ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม นายชาธิป รุจรเสรี ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม เป็นประธานเปิดการประชุมชี้แจงโครงการวิจัยระยะที่ 3 เพื่อประเมินความปลอดภัยความสามารถในการกระตุ้นภูมิคุ้มกัน และประสิทธิผลของวัคซีนเอชเอ็กซ์พี จีพีโอแวค (HXP-GPOVac) ผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย คณะผู้บริหารจากกระทรวงสาธารณสุข นำโดยนายแพทย์ศุภกิจ ศิริลักษณ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์, นายแพทย์วิฑูรย์ ด่านวิบูลย์ ผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม, ดร.นายแพทย์โสภณ เอี่ยมศิริถาวร รองอธิบดีกรมควบคุมโรค นายแพทย์จักรรัฐ พิทยาวงศ์อานนท์ ผู้อำนวยการกองระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค สำนักงานเขตสุขภาพที่ 8 นำโดยนายแพทย์ปราโมทย์ เสถียรรัตน์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 8 และนายแพทย์จรัญ จันทมัตตุการ สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 8, ดร.ปราบดา ประภาศิริ ศูนย์ความร่วมมือไทย-สหรัฐ ด้านสาธารณสุข และจังหวัดนครพนม โดยนายวรรณพล ต่อพล รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม นายแพทย์ปรีดา วรหาร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครพนม และนายแพทย์ธนสิทธิ์ ไพรพงษ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครพนม พร้อมคณะฯ รวมทั้งทีมโครงการวิจัยฯ โดย ดร.นายแพทย์เกรียงไกร ประเสริฐ หัวหน้าโครงการฯ

นายชาธิป รุจรเสรี ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม ได้กล่าวขอบคุณกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข และองค์การเภสัชกรรม (GPO) ที่ดำเนินงานโครงการวิจัยวัคซีน ระยะที่ 3 โดยใช้พื้นที่จังหวัดนครพนมในการศึกษาวิจัย เพื่อประเมินความปลอดภัยความสามารถในการกระตุ้นภูมิคุ้มกัน และประสิทธิผลของวัคซีนเอชเอ็กซ์พี จีพีโอแวค (HXP-GPOVac) ในอาสาสมัครสุขภาพดี นับว่าเป็นโอกาสดีที่จะได้ร่วมดำเนินการ เพื่อนำข้อมูลไปใช้สำหรับการพัฒนาวัคซีนในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในอนาคต ให้กับประชาชนต่อไป

ดร.นายแพทย์เกรียงไกร ประเสริฐ หัวหน้าโครงการวิจัยฯ ได้รายงานความก้าวหน้าในการเตรียมความพร้อมพื้นที่วิจัย และแผนการดำเนินงานโครงการว่า โครงการวิจัยวัคซีน ระยะที่ 3 ดังกล่าวนี้มีระยะเวลาศึกษา 1 ปี พร้อมมีการติดตามความปลอดภัยและการเจ็บป่วยจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และ ณ ปัจจุบันนี้ได้มีการเตรียมการด้านวิชาการและโครงร่างวิจัย ยื่นขอจริยธรรมการวิจัย ที่คณะกรรมการพิจรณการศึกษาวิจัยในคน กระทรวงสาธารณสุข และโรงพยาบาลนครพนม อยู่ระหว่างการทบทวน ซึ่งนักวิจัยหลักได้เข้าชี้แจงโครงการ เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2565

นอกจากนี้ได้มีการสร้างความเข้าใจในชุมชน ตั้งแต่ปลายเดือนธันวาคม 2564 โดยระยะแรกดำเนินการในพื้นที่อำเภอเมือง อำเภอปลาปาก และอำเภอนาแก มีการประชุมนักวิจัยหลักและนักวิจัยร่วม เพื่อให้เกิดความเข้าใจและวางแผนการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพ เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2565 มีการอบรมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการวิจัย เพื่อให้มีความพร้อมและคุณสมบัติที่พร้อมดำเนินงาน ได้แก่ อบรมโครงการวิจัยและแนวทางปฏิบัติงานมาตรฐาน การอบรมเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การวิจัยทางคลินิกที่ดี (Good Clinical Practice) เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2565 และการอบรมเรื่องการจัดการเอกสารสำคัญสำหรับการขึ้นทะเบียน เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2565 และวันนี้ได้จัดให้มีการประชุมชี้แจงโครงการวิจัย และร่วมหารือแนวทางการดำเนินงานโครงการ พร้อมรับการเยี่ยมชมและคำแนะนำ การเตรียมความพร้อมสถานที่ฉีดวัคซีน (หอประชุมยงใจยุทธ) ร่วมกับคณะจากองค์การเภสัชกรรม กระทรวงสาธารณสุข ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครพนม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครพนม และคณะโครงการวิจัยฯ ทั้งนี้ คาดว่าจะเริ่ม Kick Off โครงการวิจัยวัคซีน ระยะที่ 3 ได้ในวันที่ 27 มกราคม 2565 นี้ สุเทพ หันจรัส ผสข.นครพนม