“ชมรมช่วยเหลือเกษตรกรไทยแบบยั่งยืน สนับสนุนและส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ไทยจัดกิจกรรมปลูกพืชผักเนื่องในวันจักรี!!

0
274

“ชมรมช่วยเหลือเกษตรกรไทยแบบยั่งยืน สนับสนุนและส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ไทยจัดกิจกรรมปลูกพืชผักเนื่องในวันจักรี!!

วันที่ 6 เมษายน 2565 เนื่องในวันจักรี”ชมรมช่วยเหลือเกษตรกรไทยแบบยั่งยืน สนับสนุนและส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ไทย” อ.นาแก จ.นครพนม โดยมี นางศิราภรณ์ กาศลุน ประธานชมรมฯ พร้อมด้วย นายชัยยุทธ บุญเฮ้า ผู้ใหญ่บ้านหนองห้าง ม.4 นายวีระพงษ์ ไหมคำ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหนองห้าง ม.4 รวมทั้ง เกษตรกร ชาวบ้านในชุมชน ได้ร่วมแรงร่วมใจจัดกิจกรรมและทำการปลูกต้นกระท่อม พร้อมทั้ง หว่านวัสดุอินทรีย์ปรับปรุงดิน ลงในนาข้าว และปลูกพืชผักโดยใช้วัสดุอินทรีย์ปรับปรุงดิน ลงในแปลงสาธิตบนเนื้อที่ 30 ไร่

สำหรับชมรมช่วยเหลือเกษตรกรไทยแบบยั่งยืนสนับสนุนและส่งเสริมอินทรีย์ไทย ได้จัดตั้งขึ้น เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2565 ที่ผ่านมา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ สร้างคน สร้างงาน สร้างอาชีพ บนพื้นฐานด้านเศรษฐกิจพอเพียงเคียงข้างประชาชน เพราะผลประโยชน์ของประชาชนเป็นที่หนึ่ง ประโยชน์ส่วนตนมาเป็นที่สอง ชมรมจัดตั้งขึ้นเพื่อจะมีกิจกรรมในการสนับสนุนส่งเสริมเกษตรอินทรีย์โดยการจัดแปลงสาธิตการเกษตรบนเนื้อหาที่ 30 ไร่ โดยใช้เกษตรอินทรีย์ในการจัดกิจกรรม ซึ่งทางชมรมมีการใช้โซล่าเซลล์ ซึ่งสามารถจะนำแสงอาทิตย์มาแปลงเป็นพลังงานไฟฟ้านำมาประยุกต์ใช้ในชมรม เพื่อเป็นการเพิ่มโอกาสในการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร เพื่อให้เกษตรกรและผู้สนับสนุนที่สนใจในกิจกรรมของชมรมได้รับตลอด โดยการพัฒนาความรู้ต่างๆเพื่อเข้าสู่มาตรฐานการเป็นเกษตรกรไทยแบบยั่งยืนตามวัตถุประสงค์ของชมรม

กิจกรรมที่ชมรมเกษตรกรแบบยังยืนสนับสนุนและส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ ที่จัดขึ้นในวันนี้ มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง เพื่อเป็นการส่งเสริมอาชีพและสร้างรายได้ ให้แก่พี่น้องเกษตรกร ตามนโยบายของรัฐบาล โดยเฉพาะในด้านการส่งเสริมให้เกษตรกร รวมตัวกันเป็นชมรมเกษตรกรที่เข้มแข็ง และเชื่อมโยงเกษตรกรอินทรีย์ไทยในทุกระดับให้สอดคล้องกับชีวิตประจำวัน เพื่อให้เกษตรกรสามารถช่วยเหลือตัวเองได้ ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่ 9 ทรงให้ประชาชนชาวไทยได้อยู่อย่างพอเพียงและเกิดความยั่งยืน สามารถประกอบอาชีพหลัก ส่งเสริมรายได้ให้แก่เกษตรกรต่อไป

#################################