คณะสงฆ์จังหวัดน่าน ร่วมกับวัดป่านันทบุรีญาณสังวราราม

0
89

คณะสงฆ์จังหวัดน่าน ร่วมกับวัดป่านันทบุรีญาณสังวราราม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 และสำนักงานพระพุธศาสนาจังหวัดน่าน ขับเคลื่อน “ค่ายคุณธรรม แกนนำกตัญญูกตเวที” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565


วันที่ 27 พฤษภาคม 2565 เวลา 13.30 น. ที่วัดป่านันทบุรีญาณสังวราราม (ธ) นางสุพรรณิการ์ ผาลา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 มอบหมายให้ นางศิริรัตน์ แย้มศิลป์ ศึกษานิเทศก์ และนายมานพ เถรหมื่นไวย นักประชาสัมพันธ์ รวมประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน โครงการปฏิบัติธรรมครอบครัวอบอุ่นด้วยพระธรรมเฉลิมพระเกียรติ “ค่ายคุณธรรม แกนนำกตัญญูกตเวที” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยมีพระครูสุนทรวรนารถ เจ้าอาวาสวัดป่าคอวัง ประธานคณะกรรมการปฏิรูปฯ ฝ่ายเผยแผ่พระพุทธศาสนาจังหวัดน่าน เป็นประธานการประชุม ร่วมกับผู้บริหารโรงเรียนร่วมโครงการ 10โรง โดยมีกำหนดการอบรมในวันที่ 11 มิถุนายน 2565 ณ วัดป่านันทบุรีญาณสังวราราม (ธ) กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย ครู นักเรียนและผู้ปกครอง จากโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1ที่ร่วมโครงการ10โรง จำนวน 70 คน มานพ เถรหมื่นไวย ภาพ/ข่าว /บุญยงค์ สดสอาด รายงาน