กองทัพเรือโดย ทัพเรือภาคที่ 1 จัดปลูกต้นไม้ยืนต้น ในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2565

0
58

กองทัพเรือโดย ทัพเรือภาคที่ 1 จัดปลูกต้นไม้ยืนต้น ในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2565


ทัพเรือภาคที่ 1 จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ยืนต้น เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2565 เพื่อสนับสนุน โครงการและกิจกรรมปลูกต้นไม้และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ภายใต้ชื่อ “รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน” สืบสานสู่ 100 ล้านต้น ณ บริเวณลานหน้ากองบัญชาการทัพเรือภาคที่ 1 อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี
โดยกิจกรรมในวันนี้ ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 1 พร้อมด้วยคณะผู้บังคับบัญชาในทัพเรือภาคที่ 1 ได้ร่วมกันปลูกต้นไม้ยืนต้นในตะกร้า เป็นการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ และส่งมอบต้นกล้าทั้งหมดจำนวน 400 ต้น ไปปลูกที่ฐานส่งกำลังบำรุงทหารเรือตราด ทัพเรือภาคที่ 1 จังหวัดตราด ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีความเหมาะสมต่อการปลูกต้นไม้ยืนต้นต่อไป เมื่อหลังเสร็จสิ้นกิจกรรมปลูกต้นไม้ยืนต้นในตะกร้าแล้ว มีกิจกรรมให้กำลังพลร่วมกันบำรุงรักษาต้นไม้ ด้วยการพรวนดิน ใส่ปุ๋ย กำจัดวัชพืช แมลง ตัดแต่งกิ่งไม้ และรดน้ำต้นไม้ในพื้นที่รอบกองบัญชาการทัพเรือภาคที่ 1 เป็นการเสริมสร้างและกระตุ้นจิตสำนึกของกำลังพลในสังกัด ได้ตระหนักถึงความสำคัญ และหวงแหนทรัพยากรป่าไม้ของชาติ
กิจกรรมดังกล่าว ทัพเรือภาคที่ 1 ได้รับการสนับสนุนพันธุ์กล้าไม้ จากสถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดชลบุรี ได้แก่ ขนุน ขี้เหล็ก ตะแบก ตะเคียนทอง พยอม พยุง พฤกษ์ เพกา ประดู่ และมะฮอกกานี รวมจำนวนทั้งสิ้น 400 ต้น ซึ่งในช่วงบ่ายฐานส่งกำลังบำรุงทหารเรือตราด ทัพเรือภาคที่ 1 ได้จัดกำลังพลในสังกัด นำพันธุ์กล้าไม้ทั้งหมด ไปปลูกในพื้นที่ 2 ไร่ บริเวณศูนย์เรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่ “โคก หนอง นา” ฐานส่งกำลังบำรุงทหารเรือตราด ทัพเรือภาคที่ 1 เป็นที่เรียบร้อย
นิราช/นันทพล ทิพย์ศรี ชลบุรี

#วันต้นไม้ประจำปีของชาติ2565
#รวมใจภักดิ์รักษ์ชาติราษฎร์ศรัทธา
#ทัพเรือภาคที่1