“วราวุธ” ชวนคนไทยปกป้องโลก เริ่มวันนี้ ก่อนที่จะสายไป เพราะโลกมีเพียงใบเดียวในวันสิ่งแวดล้อมโลก 2565 !!

0
197

“วราวุธ”ชวนคนไทยปกป้องโลก เริ่มวันนี้ ก่อนที่จะสายไป เพราะโลกมีเพียงใบเดียวในวันสิ่งแวดล้อมโลก 2565 !!

วันนี้ (2 มิถุนายน 2565) เวลา 10.00 น.นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (รมว.ทส.) เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมเนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก ประจำปี 2565 ภายใต้แนวคิด “Only One Earth : ปกป้องโลกวันนี้ เพื่ออนาคตที่ดีของเรา” โดยมี นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นายเฉลิมชัย ปาปะทา อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม พร้อมคณะผู้บริหาร ทส. เครือข่ายภาคประชาชน และเยาวชนคนรุ่นใหม่ เข้าร่วมงาน ณ ห้องประชุมอารีย์สัมพันธ์ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม และผ่านระบบ Video Conference พร้อมกันนี้ ยังได้ร่วมเสวนา ในหัวข้อ “Only One Earth : ปกป้องโลกวันนี้ เพื่ออนาคตที่ดีของเรา” ร่วมกับ นางสาวเข็มอัปสร สิริสุขะ (เชอรี่) นายปีย์ ภักดีจิตต์ ตัวแทนเยาวชน ACE Youth Camp 2022 และนายกิตติ สิงหาปัด ผู้ดำเนินการเสวนา

นายวราวุธ กล่าวว่า สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเป็นประเด็นที่ทั่วโลกให้ความสำคัญและทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น เราจึงต้องช่วยกันรักษาโลกที่มีเพียงใบเดียวนี้ไว้ ก่อนที่จะไม่มีโลกให้เราอยู่ ซึ่งความยากของการแก้ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม คือ การปรับเปลี่ยน Mindset และพฤติกรรมของคน ที่ต้องตัดความสะดวกสบายลง โดยต้องลงมือทำตั้งแต่วันนี้ เริ่มที่ตัวเอง และรวมพลังกัน จึงจำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน และเยาวชนคนรุ่นใหม่จะเป็นอีกหนึ่งพลังสำคัญในการร่วมขับเคลื่อน ตลอดจน พี่น้องเครือข่าย ทสม.ซึ่งเป็นกลไกสำคัญในการเชื่อมต่อและประสานการทำงานด้านทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกับประชาชนในพื้นที่ จึงขอให้ มีความอดทน มานะ และซื่อสัตย์ ในการปฏิบัติหน้าที่ โดยกระทรวงฯ ขอเป็นกำลังใจและพร้อมให้การสนับสนุนการดำเนินงาน ของ เครือข่าย ทสม.ตลอดจนพร้อมบูรณาการความร่วมมือกับผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศภายใต้นโยบายที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ได้ขับเคลื่อนกิจกรรมที่สอดคล้องกับประเด็นหลักในการรณรงค์เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก วันที่ 5 มิถุนายน มาอย่างต่อเนื่องในทุกปี เพื่อเป็นการระลึกถึงจุดเริ่มต้นของความร่วมมือจากนานาชาติในด้านสิ่งแวดล้อม จากการประชุมสหประชาชาติว่าด้วยเรื่องสิ่งแวดล้อมของมนุษย์ เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2515 ณ กรุงสตอกโฮล์ม ประเทศสวีเดน โดยแต่ละปีโครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ (United Nations Environment Programme : UNEP) จะกำหนดประเด็นหลัก (Theme) ในการรณรงค์ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันทั่วโลก โดย ปี 2565 นี้ รณรงค์ ภายใต้แนวคิด “Only One Earth : ปกป้องโลกวันนี้ เพื่ออนาคตที่ดีของเรา” มุ่งเน้นให้ประชาชนเกิดความตระหนักถึงความสำคัญของการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ชีวิตประจำวันที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตลอดจนการส่งเสริมให้เกิดเครือข่ายความร่วมมือกับทุกภาคส่วน เพื่อมุ่งสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอนและการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ ต่อไป

#################################