เสมา 3 เป็นประธานในพิธีปิด และมอบวุฒิบัตร “การอบรมเชิงปฏิบัติการค่ายการจัดการเรียนรู้วิทยาการคํานวณและ Coding”

0
126

เสมา 3 เป็นประธานในพิธีปิด และมอบวุฒิบัตร “การอบรมเชิงปฏิบัติการค่ายการจัดการเรียนรู้วิทยาการคํานวณและ Coding”

วันนี้ (12 มิถุนายน 2565) เวลา 13.30 น.นางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมช.ศธ.) เป็นประธานในพิธีปิด และมอบวุฒิบัตร “การอบรมเชิงปฏิบัติการค่ายการจัดการเรียนรู้วิทยาการคํานวณและภาษาคอมพิวเตอร์ (Coding) เพื่อสร้างนวัตกรรม รุ่นที่ 1 ระดับประถมศึกษา”

โดยมี นายพีรศักดิ์ รัตนะ เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (เลขาธิการ กช.) ผู้อํานวยการกลุ่มงานโรงเรียนสามัญศึกษา คณะวิทยากรจากสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ณ โรงแรมเดอะพาลาซโซ่ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร และมีผู้เข้ารับการอบรมที่เข้ารับวุฒิบัตร จํานวน 54 โรงเรียน ประกอบด้วย ครู จํานวน 58 คน และนักเรียน จํานวน 108 คน

นางกนกวรรณ วิลาวัลย์ กล่าวตอนหนึ่งในพิธีดังกล่าวว่า ตนขอแสดงความยินดีกับคุณครูและนักเรียนทุกท่าน ที่ได้รับวุฒิบัตรจากการอบรม ในวันนี้ และขอขอบคุณไปถึงผู้บริหารโรงเรียนทั้ง 54 โรงเรียน ที่เห็นความสําคัญของการจัดกิจกรรม ค่าย Coding เนื่องจากปัจจุบัน Coding เป็นส่วนหนึ่งของวิชาวิทยาการคํานวณ และเป็นวิชาบังคับใน หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) มีเป้าหมายเพื่อให้ นักเรียนฝึกคิดอย่างเป็นระบบ มีเหตุและผล เข้าใจกระบวนการทํางานเพื่อแก้ไขปัญหา ซึ่งเป็นทักษะสําคัญ และจําเป็นสําหรับเด็กในศตวรรษที่ 21 ซึ่งปัจจุบันระบบการศึกษาทั่วโลกให้ความสําคัญกับการสอนเทคโนโลยีในโรงเรียน โดยเฉพาะการสอนวิทยาการคํานวณ ซึ่งเป็นการคิดแก้ปัญหาอย่างเป็นขั้นตอน และเป็นระบบ เป็นสิ่ง สําคัญที่เด็กทุกคนควรได้รับการปลูกฝังตั้งแต่ระดับประถมศึกษา ซึ่งถือว่า โรงเรียนที่ส่งครู และนักเรียน มาเข้ารับการอบรมในครั้งนี้ มีวิสัยทัศน์ในการเตรียมความพร้อมทรัพยากรบุคคลของโรงเรียน ให้เท่าทัน ต่อความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีเป็นการเพิ่มศักยภาพให้แก่ครูผสู้อน และนักเรียนในโอกาสต่อไป

“ตนขอให้คุณครูที่ได้รับวุฒิบัตรในวันนี้ มุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอน เพื่อพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนให้ก้าวหน้ายิ่งขึ้น ส่วนนักเรียนที่ได้รับวุฒิบัตรในวันนี้ ขอให้มุ่งมั่นพัฒนา ตนเองตลอดเวลา และนําความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการเรียนในระดับที่สูงขึ้นได้”

นายพีรศักดิ์ รัตนะ กล่าวเพิ่มเติมว่า สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) ร่วมกับสถาบันส่งเสริมการสอน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ได้ดําเนินการจัดอบรมพัฒนาครูโรงเรียนเอกชนผ่านระบบ Zoom Meeting ในช่วงต้นปีงบประมาณ จํานวน 3 หลักสูตร ได้แก่

1) หลักสูตร Scratch ขั้นพื้นฐาน สําหรับการจัดการเรียนรู้วิทยาการคํานวณ

2) หลักสูตร Scratch ขั้นสูง สําหรับการจัดการเรียนรู้ วิทยาการคํานวณ และ

3) หลักสูตรการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาการคํานวณแบบ Unplugged ไปแล้วนั้น

การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการค่ายการจัดการเรียนรู้ วิทยาการคํานวณและภาษาคอมพิวเตอร์ (Coding) ในครั้งนี้ เป็นการพัฒนาต่อยอดองค์ความรู้ ที่ครูผู้สอนวิทยาการคํานวณได้รับ จากการอบรมที่ผ่านมาเพื่อให้ครูและนักเรียนได้นําองคค์วามรมู้าประยุกต์ใช้และคิดสร้างสรรค์นวัตกรรม ได้ด้วยตนเอง ผ่านกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลาย นายพีรศักดิ์ กล่าวทิ้งท้าย

#################################