“ทบ.จัดบรรยายวิชาการเติมความรู้แลกเปลี่ยนมุมมอง“การอยู่ร่วมกันด้วยสันติวิธี”

0
52

“ทบ.จัดบรรยายวิชาการเติมความรู้แลกเปลี่ยนมุมมอง“การอยู่ร่วมกันด้วยสันติวิธี”

เมื่อวันที่ 21 มิ.ย. 2565 ที่หอประชุมกิตติขจร ภายในกองบัญชาการกองทัพบก กองทัพบกได้จัดบรรยายวิชาการ ในหัวข้อ “การอยู่ร่วมกันในสังคมด้วยสันติวิธีและการไม่ใช้ความรุนแรง” สะท้อนมุมมองและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเชิงวิชาการ โดยเรียนเชิญนักวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิด้านสันติวิธีมาเป็นวิทยากรบรรยาย ได้แก่ อาจารย์ ศุภณัฐ เพิ่มพูนวิวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักสันติวิธีและธรรมาภิบาล สถาบันพระปกเกล้า, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ผกาวดี สุพรรณจินตวนา ประธานศูนย์การศึกษาสิทธิมนุษยชนความขัดแย้งและสันติภาพ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง และ พลตรี ดร.ดนัยวัฒนา รุ่งอุทัย ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาและวิทยาการด้านความมั่นคง กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร โดยมีกำลังพลที่ปฏิบัติงานภายในกองบัญชาการกองทัพบกร่วมรับฟัง และได้เผยแพร่การบรรยายผ่านระบบ Zoom Meeting ไปยังหน่วยทหารทั่วประเทศ ในโอกาสนี้ ผู้บัญชาการทหารบกพร้อมด้วยผู้บังคับบัญชาระดับสูงของกองทัพบกได้เข้าร่วมรับฟังและแลกเปลี่ยนมุมมองในการบรรยายด้วย

สำหรับข้อมูลความรู้ที่วิทยากรได้ถ่ายทอดมีหลากหลาย อาทิ การสร้างสันติวิธีในการแก้ปัญหาความขัดแย้ง, หลักการอยู่ร่วมกันในสังคมด้วยสันติวิธี, การเลือกใช้เครื่องมือในการจัดการความขัดแย้ง, แม้มีความแตกต่างในด้านวัฒนธรรม พื้นฐานทางสังคม แนวคิด ความเชื่อ ก็สามารถมุ่งสู่สันติภาพได้โดยไม่มีความรุนแรง เป็นต้น

ในโอกาสนี้ผู้บัญชาการทหารบกได้ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น โดยระบุว่า การอยู่ร่วมกันด้วยสันติวิธีบนความคิดเห็นที่แตกต่าง ใช้การพูดคุยในระดับที่เหมาะสมจะช่วยลดความขัดแย้งในสังคม กองทัพบกตั้งใจอยากให้สังคมไม่มีความขัดแย้ง จึงเปิดรับฟังข้อมูลและแสวงหาวิธีการที่จะทำให้สังคมมีความสงบสุข และพร้อมที่จะเชิญนักวิชาการผู้มีประสบการณ์มาเติมข้อมูลความรู้ในเรื่องดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง

อนึ่ง การจัดบรรยายวิชาการในครั้งนี้เป็นหนึ่งในนโยบายของกองทัพบก สืบเนื่องมาจากในปัจจุบันหลายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในทุกภูมิภาคส่งผลต่อความมั่นคงของประชาคมโลกและประเทศไทย โดยปัจจัยหนึ่งเกิดจากความขัดแย้งหรือการแสดงความคิดเห็นที่ไม่ตรงกัน กองทัพบกในฐานะหน่วยงานด้านความมั่นคงได้ให้ความสำคัญกับทุกปัจจัยที่อาจมีผลต่อความมั่นคงของชาติ โดยเฉพาะเรื่องการอยู่ร่วมกันด้วยสันติวิธี ลดความขัดแย้ง สร้างสังคมแห่งความสงบสุข จึงได้มีนโยบายให้ความรู้และแสวงหาข้อมูล เพื่อนำไปเป็นข้อพิจารณาและเป็นแนวทางปฏิบัติงาน รวมถึงเตรียมการด้านความมั่นคงเพื่อรองรับสถานการณ์ที่อาจจะส่งผลต่อสังคมไทยในอนาคต