“ศูนย์ดำรงธรรมร่วมกับ ป.ป.ช.พร้อมหน่วยงานลงพื้นที่โบราณสถานเขาแดง!!

0
43

“ศูนย์ดำรงธรรมร่วมกับ ป.ป.ช.พร้อมหน่วยงานลงพื้นที่โบราณสถานเขาแดง!!

วันนี้ (วันพฤหัสบดีที่ 23 มิถุนายน 2565) เวลา 08.30 น.ณ ป้อมหมายเลข 9 ตำบลหัวเขา อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา นายวรณัฎฐ์ หนูรอต รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา และนางสาวดุษฎี พฤกษเศรษฐ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดสงขลา ได้มอบหมาย นายรุ่งโรจน์ และสุบ ผู้อำนวยการกลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด  ลงพื้นที่เก็บข้อมูล เพื่อวิเคราะห์สภาพปัญหา และข้อเท็จจริงตามประเด็นความเสี่ยงต่อการทุจริต กรณีการบุกรุกโบราณสถานเขาแดง ร่วมกับ สำนักงาน ป.ป.ช.นำโดย พ.ต.ต.ชัชนพ พดุง กาญจน์ ผู้ตรวจ สำนักงาน ป.ป.ช.พร้อมส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง อาทิ นางสุจิตร สุขสว่าง เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดสงขลา นายกริชชัย ภู่ฉุน นายอำเภอสิงหนคร ผู้แทนสำนักศิลปากรที่ 11 สงขลา นางสาววรรณี พุฒแก้ว แทนอุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา เป็นต้น

สำหรับการลงพื้นที่ข้างต้น ถือเป็นส่วนหนึ่งของโครงการต้านและลดทุจริตด้วยกลไกสหยุทธ์ เฉพาะกรณีพื้นที่เสี่ยงต่อการทุจริต (STRONG: Together against Corruption – TaC) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 กิจกรรมการขับเคลื่อนแนวทางต้านและลดทุจริตด้วยกลไกสหยุทธ์ในพื้นที่เสี่ยงต่อการทุจริตภาค 9 (จังหวัดสงขลา) จัดโดย สำนักงาน ป.ป.ช. ซึ่งช่วงเช้าจะเป็นการลงพื้นที่จัดเก็บข้อมูล ส่วนช่วงบ่ายจะเป็นการประชุมเพื่อให้ได้ข้อตกลงร่วมในการแก้ไขปัญหาระหว่างจังหวัด กับสำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดสงขลา ตลอดจนแนวทางในการดำเนินการระยะต่อไปของสำนักงานในโครงการ TaC Team

ทั้งนี้ ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสงขลาจะนำข้อมูลที่ได้ และรับทราบผลการดำเนินการ เพื่อจะได้นำข้อมูลมาประกอบการดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องตามอำนาจหน้าที่ต่อไป

#บริการด้วยใจ คนไทยยิ้มได้!!