พิษณุโลก : ผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์ เขต 17,18

0
86

 

พิษณุโลก : ผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์ เขต 17,18 ลงพื้นที่ตรวจประเมินผลโครงการเสริมสร้างสมดุลชีวิตคนทำงาน ประจำปี 2565 “นิคมสหกรณ์วังทอง”
วันนี้ (23 มิ.ย.65) นายศักดิ์ชัย ไชยพุทธ ผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์ เขตตรวจราชการที่ 17, 18 ลงพื้นที่ตรวจติดตามงาน และตรวจประเมินผลหน่วยงานที่ผ่านรอบคัดเลือกตามโครงการเสริมสร้างสมดุลชีวิตคนทำงาน ประจำปี 2565 ตามนโยบายของกรมส่งเสริมสหกรณ์ โดยมีนางสาวอังคณา เพียรพัฒน์ สหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก ว่าที่ ร.ต.สมมาตร โกศล ผู้อำนวยการนิคมสหกรณ์วังทอง และคณะ ร่วมให้การต้อนรับ ณ นิคมสหกรณ์วังทอง อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก
ผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์ ได้เข้าเยี่ยมชมสถานที่ พื้นที่บริเวณภายในอาคารและภายนอกอาคารของนิคมสหกรณ์วังทอง เพื่อตรวจประเมินผลโครงการฯ พร้อมทั้ง ได้กล่าวชื่นชมและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ ให้ข้อแนะนำต่างๆ เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาและต่อยอดการดำเนินโครงการฯ
จากนั้น ได้เข้าเยี่ยมชมแปลงสาธิตสวนสมุนไพรและพันธุ์ไม้หายาก ตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ ปัจจุบัน มีพืชสมุนไพรไทย กว่า 30 ชนิด พันธุ์ไม้ยืนต้น กว่า 40 ชนิด ซึ่งได้รวบรวมนำมาปลูกไว้ในบริเวณพื้นที่ของนิคมสหกรณ์วังทอง จำนวน 25 ไร่ โดยเปิดให้ประชาชนผู้สนใจ สามารถเข้ามาเยี่ยมชมได้
สำหรับ โครงการเสริมสร้างสมดุลชีวิตคนทำงาน ประจำปี 2565 เป็นโครงการที่กรมส่งเสริมสหกรณ์ กำหนดขึ้น เพื่อต้องการส่งเสริมให้บุคลากรได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาและปรับปรุงสภาพแวดล้อมของสถานที่ทำงาน สร้างความสมดุลระหว่างสุขภาพและชีวิตการทำงานที่ดี โดยทุกๆ สัปดาห์จะจัดกิจกรรมการออกกำลังกาย และกิจกรรมการทำความสะอาด หรือ Big Cleaning Day เป็นประจำทุกเดือน ส่งผลดีต่อสุขภาพและสภาพแวดล้อมที่ดีขององค์กร ปรีชา นุตจรัส รายงานข่าวพิษณุโลก