กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 4 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสกลนคร ร่วมประชุมคณะกรรมการกลุ่มเกษตรกรชาวสวนยางพาราท่าควาย ****************************

0
38

กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 4 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสกลนคร
ร่วมประชุมคณะกรรมการกลุ่มเกษตรกรชาวสวนยางพาราท่าควาย
****************************

 


วันที่ 23 มิถุนายน 2565 นายดุสิต ทองทา ตำแหน่ง สหกรณ์จังหวัดสกลนคร มอบหมายให้กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 4 โดย นายสุขสันติ จิตธรรม ตำแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการกลุ่มเกษตรกรชาวสวนยางพาราท่าควาย เพื่อเตรียมความพร้อมในการดำเนินงาน รับทราบปัญหาและร่วมกันพิจารณาในการแก้ไขข้อสังเกตผู้สอบบัญชี ซึ่งมีข้อสังเกตการจากดำเนินงานในปีที่ผ่านมา รวมถึงการกำหนดวาระสำหรับการประชุมใหญ่สามัญประจำปีและการกำหนดวันประชุมใหญ่สามัญประจำปีของกลุ่มเกษตรกร เป็นต้น
ภาพ/ข่าวโดย นายสุขสันติ จิตธรรม สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสกลนคร โทร 042 -711671