ประชุมคณะทำงานระดับจังหวัดแก้ไขปัญหาในการดำเนินงานของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ที่มีข้อบกพร่อง (จกบ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 3

0
52

ประชุมคณะทำงานระดับจังหวัดแก้ไขปัญหาในการดำเนินงานของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ที่มีข้อบกพร่อง (จกบ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 3
**********************************************

 

วันที่ 23 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 – 12.00 น.  นายดุสิต ทองทา สหกรณ์จังหวัดสกลนคร เป็นประธานในที่ประชุมคณะทำงานระดับจังหวัดแก้ไขปัญหาในการดำเนินงานของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่มีข้อบกพร่อง (จกบ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 3 ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดสกลนคร โดยมีผู้เข้าประชุมจำนวน 30 คนประกอบด้วย อัยการจังหวัดสกลนคร ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสกลนคร และเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสกลนคร เป็นที่ปรึกษาคณะทำงาน หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์จังหวัดสกลนคร เป็นรองประธานคณะทำงาน ผู้อำนวยการสำนักงาน ธ.ก.ส. จังหวัดสกลนคร ผู้อำนวยการกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1-4 เป็นคณะทำงานฯ ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจการสหกรณ์ เป็นคณะทำงานและเลขานุการ และนิติกร ประจำสำนักงานสหกรณ์จังหวัดสกลนคร เป็นคณะทำงานและผู้ช่วยเลขานุการ ซึ่งมีสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่มีข้อบกพร่อง จำนวน 14 แห่ง ในจำนวนนี้มีผู้แทนสหกรณ์เข้าร่วมประชุมเพื่อรายงานความคืบหน้าการแก้ไขข้อบกพร่อง จำนวน  3 แห่ง คือ 1) สหกรณ์การเลี้ยงปศุสัตว์ กรป.กลางโพนยางคำ จำกัด 2) สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสกลนคร จำกัด และ 3) สหกรณ์โคนมวาริชภูมิ จำกัด นอกจากนี้ยังมีเจ้าหน้าที่ส่งเสริสหกรณ์ที่รับผิดชอบสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่มีข้อบกพร่องเข้าร่วมประชุมดังกล่าวด้วย การประชุมคณะทำงานฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อติดตาม ให้คำแนะนำ และกำหนดแนวทางแก้ไขข้อบกพร่องให้แก่สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง หลังจากนี้ กลุ่มตรวจการสหกรณ์ จะแจ้งมติที่ประชุม ติดตามการแก้ไขข้อบกพร่องให้เป็นไปตามมติที่ประชุมคณะทำงานฯ  และรวบรวมข้อมูลเพื่อรายงานต่อที่ประชุมคณะทำงานฯ ในคราวการประชุมครั้งถัดไป