มรภ.วไลยอลงกรณ์ จัดกิจกรรม VRU SHOW CASE 2022

0
77

มรภ.วไลยอลงกรณ์ จัดกิจกรรม VRU SHOW CASE 2022
วันที่ 23 มิถุนายน 2565 นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี ได้ให้เกียรติเปิดกิจกรรม VRU SHOW CASE 2022 โดยมี ผศ.ดร.สุพจน์ ทรายแก้ว อธิการบดี กล่าวต้อนรับและรายงานถึงวัตถุประสงค์ สำหรับการจัดกิจกรรมครั้งนี้ ซึ่งเป็นการดำเนินงานโครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ตามพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้มุ่งเน้นการพัฒนาท้องถิ่น การผลิตและการพัฒนาครู การยกระดับคุณภาพการศึกษา สามารถพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ให้มีความรู้ ทัศนคติ และมีอาชีพที่มั่นคง ซึ่งจะเป็นการสร้างความมั่นคงให้ประเทศไทยได้อย่างยั่งยืนและเพื่อถ่ายทอดประสบการณ์แห่งความสำเร็จของการพัฒนาชุมชน ซึ่งได้จัดแสดงการดำเนินงานยุทธศาสตร์ราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ณ ลานกิจกรรมสปอร์ตไลท์ ศูนย์การค้าสเปลล์ ฟิวเจอร์ปาร์ค รังสิต