กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 ตรวจเยี่ยม ประเมินความพร้อมและทำวีดีทัศน์เพื่อการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสหกรณ์ “สหกรณ์การเกษตรเหล่าสุขสันต์ จำกัด”

0
69

กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 ตรวจเยี่ยม ประเมินความพร้อมและทำวีดีทัศน์เพื่อการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสหกรณ์ “สหกรณ์การเกษตรเหล่าสุขสันต์ จำกัด”
******************************************

วันที่ 23 มิถุนายน 2565 นายดุสิต ทองทา สหกรณ์จังหวัดสกลนคร มอบหมายให้ นายสุระศักดิ์ บุญชาญ ผู้อำนวยการกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ นางสาววิลาสินี วังทะพันธ์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ พร้อมด้วยนางสาวหทัยรัตน์ แก้วมุงคุณ เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ ลงพื้นที่เพื่อตรวจเยี่ยม ประเมินความพร้อมและทำวีดิทัศน์ ของสหกรณ์การเกษตรเหล่าสุขสันต์ จำกัด ตามโครงการประกวดผลงานการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ปี พ.ศ. 2565 ของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดสกลนคร ซึ่งสหกรณ์ฯ ได้น้อมนำแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในการบริหารสหกรณ์ได้อย่างโดดเด่น สามารถเป็นแบบอย่างให้สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรอื่น นำไปประยุกต์ใช้กับองค์กรได้ เพื่อเผยแพร่ สนับสนุน ส่งเสริม กระตุ้นและสร้างแรงจูงใจให้สหกรณ์ ส่งเสริมและสนับสนุนให้สมาชิกสหกรณ์ มีการดำเนินชีวิตตามแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ของสหกรณ์การเกษตรเหล่าสุขสันต์ จำกัด