อำเภอชุมตาบง จังหวัดนครสวรรค์ การประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอ ชุมตาบง ครั้งที่ 4/2565

0
49

อำเภอชุมตาบง จังหวัดนครสวรรค์
การประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอ
ชุมตาบง ครั้งที่ 4/2565


23 มิถุนายน 2565
ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอชุมตาบง ชั้น 2 อำเภอชุมตาบง
นายสุพจน์ ตรีรัตนนุกูล นายอำเภอชุมตาบง เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอชุมตาบง ครั้งที่ 4/2565
ในการนี้ นางโสภี อภิจารี พัฒนาการอำเภอชุมตาบง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนผู้รับผิดชอบงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ได้เข้าร่วมในการประชุมคณะอนุกรรมการฯ และได้กล่าวรายงานผลการดำเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 และในวันนี้ได้มีการพิจารณาให้ความเห็นชอบโครงการกู้ยืมเงินทุนหมุนเวียน กลุ่มบ้านเห็ดบ้านคลองบ่วงสามัคคี ม.11 ตำบลปางสวรรค์
Change For Good
เศรษฐกิจฐานรากมั่นคง และชุมชนพึ่งตนเองได้ภายในปี 2565
สถานีข่าว CNS พช. ชุมตาบง รายงาน