มุกดาหาร คุมประพฤติ จัดการอบรมการทำการเกษตร แบบผสมผสานแก่ผู้ถูกคุมความประพฤติ

0
66

มุกดาหาร คุมประพฤติ จัดการอบรมการทำการเกษตร แบบผสมผสานแก่ผู้ถูกคุมความประพฤติ

มุกดาหาร/เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2565 นายวิรัตน์ ศรีมงคล ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสร้างงานสร้างอาชีพผู้ถูกคุมความประพฤติ
“การอบรมการทำการเกษตรแบบผสมผสานแก่ผู้ถูกคุมความประพฤติ” โดยมีประธานอาสาสมัครคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม อำเภอหว้านใหญ่ อาสาสมัคร คุมประพฤติกระทรวงยุติธรรม จังหวัดมุกดาหาร และผู้ถูกคุมประพฤติเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ณ ศูนย์เรียนรู้โคกหนองนาโมเดล(ลุงจิตตาอนันต์) บ้านนาดีตำบลโป่งขาม อำเภอหว้านใหญ่จังหวัดมุกดาหาร
นายวิรัตน์ ศรีมงคล ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดมุกดาหาร กล่าวว่า โครงการสร้างงาน สร้างอาชีพ “การอบรมการทำการเกษตรแบบผสมผสานแก่ผู้ถูกคุมความประพฤติ”ในวันนี้ ตามที่ท่านประธานอาสาสมัครคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม อำเภอหว้านใหญ่ได้กล่าวรายงานนั้น นับว่าเป็นเรื่องที่ดีที่หน่วยงานราชการ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ได้ให้เงินทุนในการจัดกิจกรรม และยังมีอาสาสมัครคุมประพฤติ/หน่วยงานภาคี/ภาคประชาชน ที่ได้มีการเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมเพื่อแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำความผิดให้มีความรู้และทักษะด้านวิชาชีพ โดยเฉพาะในสภาวะเศรษฐกิจปัจจุบันที่ค่าครองชีพเพิ่มสูงมากขึ้น โดยที่ยังมีผู้ด้อยโอกาส ขาดทักษะอาชีพ โดยเฉพาะประเทศไทยของเราที่เป็นประเทศเกษตรกรรม การประกอบอาชีพทางการเกษตรถือเป็นอาชีพที่สำคัญ ทั้งต่อการดำรงชีวิตประจำวัน อันจะทำให้ลดค่าใช้จ่ายหรือสามารถนำไปต่อยอด ในการประกอบอาชีพ หารายได้เลี้ยงชีพตนเองหรือจุนเจือครอบครัวต่อไป ซึ่งจะทำให้ผู้กระทำผิดมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และสามารถใช้ชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุขและได้รับการยอมรับจากสังคม ดังนั้น จึงอยากฝากให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมในวันนี้ ได้มีความตั้งใจรับความรู้จากวิทยากรและนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อไป

ไกรสมุทร นามโพธิ์ไทร/รายงานจากมุกดาหาร
081-0501177