“สช.มุ่งพัฒนาหลักสูตรโรงเรียนเอกชนนอกระบบแนวใหม่!!

0
159

“สช.มุ่งพัฒนาหลักสูตรโรงเรียนเอกชนนอกระบบแนวใหม่!!

ดร.พีรศักดิ์ รัตนะ เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ได้กล่าวถึงการพัฒนาหลักสูตรของโรงเรียนเอกชนนอกระบบว่า สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) จัดประชุมจัดทำหลักสูตรเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนเอกชนนอกระบบ โดยจัดขึ้นระหว่างวันที่ 24-25 มิถุนายน 2565 ที่โรงแรมรอยัลริเวอร์ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร เพื่อพัฒนาหลักสูตรต้นแบบสำนักงานฯให้เชื่อมโยงกับระบบคุณวุฒิวิชาชีพและมาตรฐานอาชีพ หลักสูตรของสภาการพยาบาล และแบ่งการประชุมเป็น 2 กลุ่ม คือ หลักสูตรกลุ่มประกาศนียบัตรพนักงานให้การดูแล และหลักสูตรกลุ่มการบูรณาการทางด้านสุขภาพ

สำหรับการประชุมในครั้งนี้มีวิทยากร ผู้จัดทำ และผู้วิพากษ์หลักสูตร ที่มีความรู้ความสามารถ และความเชี่ยวชาญ จากสภาการพยาบาล สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) สมาคมโรงเรียนบริบาล สมาคมการศึกษาเอกชนนอกระบบ (ประเทศไทย) นายประยูร หรั่งทรัพย์ รองเลขาธิการ กช.ผู้บริหาร สช.และผู้รับใบอนุญาต ผู้บริหารโรงเรียนเอกชนนอกระบบ เพื่อผลิตหลักสูตรฐานสมรรถนะของโรงเรียนเอกชนนอกระบบ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาโรงเรียนเอกชนนอกระบบ กลุ่มโรงเรียนบริบาลเข้าร่วมประชุม จำนวนทั้งสิ้น 28 คน

#################################