สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสกลนคร ประชุมคณะกรรมการเพื่อคัดเลือกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่มีผลงานดีเด่น ด้านการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในจังหวัดสกลนคร ประจำปี 2565

0
103

สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสกลนคร
ประชุมคณะกรรมการเพื่อคัดเลือกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่มีผลงานดีเด่น ด้านการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในจังหวัดสกลนคร ประจำปี 2565

 

วันที่ 29 มิถุนายน 2565 นายดุสิต ทองทา สหกรณ์จังหวัดสกลนคร เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการเพื่อคัดเลือกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกที่มีผลงานดีเด่น ด้านการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในจังหวัดสกลนคร ประจำปี 2565 โดยในการประชุมดังกล่าวมีสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่สมัครเข้าร่วมการประเมิน จำนวน 5 แห่ง ประกอบด้วย 1.สหกรณ์การเกษตรเต่างอย จำกัด 2.สหกรณ์การเกษตรเหล่าสุขสันต์ จำกัด 3.สหกรณ์การเกษตรคำตากล้า จำกัด 4.สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนห้วยหัวสามัคคี จำกัด 5.กลุ่มเกษตรกรทำสวนยางพาราบ้านคำข่า ผลการพิจารณาที่ประชุมคัดเลือกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่มีผลงานดีเด่น ด้านการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จำนวน 3 แห่ง คือ 1.สหกรณ์การเกษตรเหล่าสุขสันต์ จำกัด 2.กลุ่มเกษตกรทำสวนยางพาราบ้านคำข่า 3.สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนห้วยหลัวสามัคคี จำกัด ผ่านการประเมินระดับจังหวัดสามารถเป็นต้นแบบให้กับสหกรณ์และเกษตรกรในจังหวัดสกลนคร
เขียนข่าวโดย : นางสาวจันจิรา ปิยะนันท์ กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสกลนคร โทร. 042-711-671