#ประชุมการติดตามศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยตำบล จังหวัดนครสวรรค์#

0
140

#ประชุมการติดตามศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยตำบล จังหวัดนครสวรรค์#


เมื่อเวลา 13.30 น. วันพุธที่ 29 มิถุนายน 2565 ณ ห้องประชุม 501 ศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์ มี นายจุมพฎ วรรณฉัตรสิริ. รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์เป็นประธานในการดำเนินการการประชุมและมีนายเฉลิมชัย. เฟื่องคอน. สมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) เป็นประธานคณะกรรมการการติดตามการดำเนินงานของศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยตำบล (ศส.ปชต.)มีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้อำนวยการเลือกตั้งจังหวัดนครสวรรค์. นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์. ผู้อำนวยการ กศน.จังหวัดนครสวรรค์ ปลัดจังหวัดนครสวรนค์ นายอำเภอทุกอำเภอ พัฒนาการจังหวัดนครสวรรค์. พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครสวรรค์. ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอ ผู้แทนสมาคมนักหนังสือพิมพ์และสื่อมวลชนนครสวรรค์ และผู้รับผิดชอบศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยตำบล (ศส.ปชต.)
ทั้งนี้นายเฉลิมชัย. เฟื่องคอนสมาชิกวุฒิสภา ได้ทำการประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการติดตามการดำเนินงานของศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยตำบล โดยมีการแสดงความคิดเห็นกันอย่างกว้างขวางมีทั้งรูปแบบการดำเนินการและปัญหาและการดำเนินการ
นอกจากนี้ยังมี. กำนันคนึงป้อมนารถ. กำนันตำบลโคกเดื่ออำเภอไพศาลี ได้อภิปรายในฐานะศูนย์ส่งเสริมพัฒนา ประชาธิปไตยตำบลโคกเดื่อซึ่งได้รับรางวัลชนะเลิศระดับจังหวัดเมื่อปี 2561 ทั้งนี้คณะกรรมการได้ติดตามประชาธิปไตยในโรงเรียนต่างๆของจังหวัดนครสวรรค์ 3 โรงเรียน คือโรงเรียนนครสวรรค์. โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์และโรงเรียนทหารอากาศอนุสรณ์ ซึ่งโรงเรียนดังกล่าว มีสภานักเรียนที่เข้มแข็งและมีกิจกรรมด้านประชาธิปไตยอย่างต่อเนื่อง และคณะกรรมการสภานักเรียนตอบคำถามได้อย่างเฉลียวฉลาด รู้ระบอบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขอย่างดียิ่ง
ทั้งนี้ที่ประชุมเห็นพ้องต้องกันว่าต้องส่งเสริมประชาธิปไตยตั้งแต่รากฐานในระดับโรงเรียนระดับหมู่บ้านและระดับตำบลให้มีความเข้มแข็งเพื่อให้ประชาธิปไตยของประเทศไทยมีความก้าวหน้า พัฒนาและมั่นคงยิ่งๆขึ้นไป